Задужбина Ђоке Влајковића

Zadužbina Đoke Vlajkovića

Оснивач: Ђока Влајковић, пуковник, тестаментом од 8. 11. 1878. године.

Обновила рад Решењем Министарства културе РС бр. 022-3376/95-03 од 24. 7. 1995. године.
Општина Стари град 11. 05. 2000. године Решењем IV-02 бр. 360-216/2000-3 пренела право управљања и коришћења на становима и пословним просторијама на Задужбину, а Дирекција за имовину РС дала сагласност на пренос 23. 08. 2000. године.


Средства Задужбине: Зграда у улици Влајковићева 5 у Београду.
Површина зграде у улици Влајковићева 5 износи 1874 m2 и састоји се од једног пословног простора, 32 стана и две гарсоњере.

Циљ Задужбине: Помагање општих потреба Универзитета у Београду, у области високог образовања и науке.

Средства Задужбине се користе за помагање општих потреба Универзитета у Београду, у области високог образовања и науке.