Задужбина Александра Котуровића

Оснивач: Александaр Котуровић из Београда, тестаментом од 19. априла 1998. године, проглашеним пред јавним бележником дана 14. августа 2017. године.

Задужбина Александра Котуровића регистрована је у Агенцији за привредне регистре у Регистру задужбина и фондација под БЗФ 429/2020, дана 25. децембра 2020. године.

Основну имовину Задужбине чини право својине:
- стана број 1, површине 72,40м2 у приземљу стамбено - пословне зграде у Ул. Светогорска број 46 у Београду, на катастарској парцели 2680/1, уписан у Л.Н. бр. 1166 КО Стари град и
- стана број 51 , површине 31м2, на четвртом спрату зграде у Ул. Змаја од Ноћаја број 13Ц у Београду, на катастарској парцели број 768, уписан у Л.Н. бр.1504 КО Стари град, који је под теретом плодоуживања.

Циљ Задужбине: Награђивање студента за најбољи мастер рад из области електронике на Катедри за електронику Универзитета у Београду - Електротехничког факултета.


Извештај о раду за 2020. годину Задужбине Александра Котуровића