Прописи Универзитета у Београду

ЗБИРКА ПРОПИСА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Образац захтева за приступ информацији од јавног значаја

 

Статут Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 201/2018, 207/2019, 213/2020, 214/2020 и 217/20)

Правилник о стандардима и поступцима за обезбеђивање квалитета (15.11.2013, Гласник Универзитета у Београду, бр. 174)

Политика квалитета Универзитета у Београду (29.11.2013, Гласник Универзитета у Београду, бр. 175)

Правилник о самовредновању (04.06.2008, Гласник Универзитета у Београду, бр. 142)

Кодекс понашања у научноистраживачком раду (21.02.2018. Национални савет за научни и технолошки развој)

Кодекс професионалне етике на Универзитету у Београду (10.07.2016, Гласник Универзитета у Београду, бр. 193)

Правилник о поступку утврђивања неакадемског понашања у изради писаних радова („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 193/16, 196/16, 197/17, 199/17, 203/18, 206/18, 212/19 и 214/20)

Правилник о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду“ бр. 193/16, 199/17, 203/18 и 215/20)

Правилник о поступку поништавања дипломе и додатка дипломи (13.09.2019, Гласник Универзитета у Београду, бр. 211)

Правилник о Универзитетском омбудсману (29.06.2020, Гласник Универзитета у Београду, бр. 214)

Правилник о правној заштити, привредном искоришћавању интелектуалних добара и о раду Центра за трансфер технологије Универзитета у Београду (21.01.2016, Гласник Универзитета у Београду, бр. 187)

Правилник о додели признања Универзитета у Београду (17.10.2007, Гласник Универзитета у Београду, бр. 139)

Правилник о јавним набавкама Универзитета у Београду (09.05.2016.)

Правилник о изменама и допунама Правилника о јавним набавкама Универзитета у Београду (29.09.2016.)

Правилник о раду већа групација Универзитета у Београду (15.03.2019, Гласник Универзитета у Београду, бр. 208)

Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду

Званично тумачење одредбе члана 20. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (13.09.2019, Гласник Универзитета у Београду, бр. 211)

Правилник о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду (Гласник Универзитета у Београду“ бр. 192/16, 195/16, 199/17 и 203/18)

Правилник о већима научних области на Универзитету у Београду (11.04.2007, Гласник Универзитета у Београду, бр. 134)

Правилник о условима и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса (Гласник Универзитета у Београду, бр. 206/2018 и 213/2020)

Правилник о условима и начину ангажовања гостујућег професора на Универзитету у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 135/07 и 178/14)

Правилник о студентском вредновању педагошког рада наставника (16.06.2010, Гласник Универзитета у Београду, бр. 157)

Правилник о условима и начину учешћа научноистраживачких установа које су у саставу Универзитета у Београду и лица изабраних у научно звање у остваривању дела наставе (25.10.2006, Гласник Универзитета у Београду, бр. 132)

Правилник о давању сагласности за рад наставника и сарадника Универзитета у Београду у другој високошколској установи (13.09.2006, Гласник Универзитета у Београду, бр. 132)

Листа конкурентских високошколских установа

Образац о испуњености услова за продужетак радног односа редовном професору

Правилник о наставној литератури (16.01.2008, Гласник Универзитета у Београду, бр. 140)

Правилник о доношењу студијског програма (22.11.2007, Гласник Универзитета у Београду, бр. 139)

Правилник о поступку провере оригиналности докторске дисертације (22.6.2018, Гласник Универзитета у Београду, бр. 204)

Предлог мерила за утврђивање школарине за студенте који плаћају школарину (15.05.2007, Гласник Универзитета у Београду, бр. 134)

Правилник о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду

Правилник о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом (17.6.2019, Гласник Универзитета у Београду, бр. 210)
Образац захтева за утврђивање права на упис лица са инвалидитетом (17.6.2019, Гласник Универзитета у Београду, бр. 210)

Правилник о докторским студијама које организује и изводи Универзитет у Београду (24.02.2010, Гласник Универзитета у Београду, бр. 155)

Правилник о докторским студијама на Универзитету у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 191/2016, 212/2019, 215/2020 и 217/2020)

Одлука о Упутству о облику и садржају докторске дисертације(13.12.2019, Гласник Универзитета у Београду, бр. 212)

Упутство о облику и садржају докторске дисертације(13.11.2019.)

Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту

Правилник о вредновању ваннаставних активности студената (11.06.2013, Гласник Универзитета у Београду, бр. 172)

Правилник о мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова (13.04.2011, Гласник Универзитета у Београду, бр. 160)

Правилник о вредновању страних студијских програма и признавању страних високошколских исправа ради наставка образовања (22.01.2016, Гласник Универзитета у Београду, бр. 188)

Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Београду (07.03.2016, Гласник Универзитета у Београду, бр. 189)

Правилник о награђивању студената Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 149/09 и 204/18)

Пословник Савета Универзитета у Београду (12.12.2006, Гласник Универзитета у Београду, бр. 134)

Пословник Сената Универзитета у Београду (28.11.2006, Гласник Универзитета у Београду, бр. 134)

Пословник Одбора за професионалну етику (08.06.2017.)

Одлука о реорганизацији Универзитета у Београду (05.09.2006, Гласник Универзитета у Београду, бр. 131)

Одлука о употреби грба, заставе и печата Универзитета у Београду (14.03.2007, Гласник Универзитета у Београду, бр. 134)

Одлука o издвајању дела сопствених прихода факултета и института за финансирање заједничких послова на нивоу Универзитета у Београду (03.02.2020, Гласник Универзитета у Београду, бр. 213)

Одлука о утврђивању редовних услуга које обухвата накнада за школарину за једну школску годину за све врсте и нивое студија на Универзитету у Београду (29.10.2014.)

Одлука о допуни листе часописа који ће се вредновати у поступку избора у звања наставника у групацији друштвено-хуманистичких наука

Одлука о допуни листе часописа који ће се вредновати у поступку избора у звања наставника у групацији друштвено-хуманистичких наука

Одлука о допуни листе часописа који ће се вредновати у поступку избора у звања наставника у групацији друштвено-хуманистичких наука

Одлука о допуни листе часописа који ће се вредновати у поступку избора у звања наставника у групацији друштвено-хуманистичких наука

Одлука о утврђивању листе часописа који ће се вредновати у поступку избора у звања наставника у групацији друштвено-хуманистичких наука

Одлука о допуни листе часописа који ће се вредновати у поступку избора у звања наставника у групацији друштвено-хуманистичких наука

Одлука о допуни листе часописа који ће се вредновати у поступку избора у звања наставника у групацији друштвено-хуманистичких наука

Одлука о допуни листе часописа који ће се вредновати у поступку избора у звања наставника у групацији друштвено-хуманистичких наука

Одлука о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (22.09.2016, Гласник Универзитета у Београду, бр. 195)