Јавне набавке

Назив Документација Рок за достављање понуде
Јавна набавка услуга у преговарачком поступку без објављивања јавног позива - штампање диплома Универзитета у Београду и додатака дипломама

Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива

Позитивно мишљење Канцеларије за јавне набавке

Одлука о закључивању оквирног споразума

Отворени поступак јавне набавке услуга: консултантске услуге, увођење новог стандарда, надзорне провере/ресертификација и сертификација ISO/IEC и ISO стандарда

Јавни позив Датум слања на објављивање на Порталу јавних набавки: 13.06.2021.

Одлука о додели уговора за Партију 1

Одлука о додели уговора за Партију 2

Уговор - Партија 1

Уговор - Партија 2

23.06.2021.
до 12:00 часова
електронским средствима путем Портала јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Отворени поступак јавне набавке услуга чишћења за потребе Универзитета у Београду

Јавни позив Датум слања на објављивање на Порталу јавних набавки: 18.05.2021.

Одлука о додели уговора

Уговор

28.05.2021.
до 14:00 часова
електронским средствима путем Портала јавних набавки:
https://jnportal.ujn.gov.rs/
Део понуде (меница за озбиљност понуде) који није могуће доставити електронским средствима, у истом року се доставља на адресу седишта наручиоца, на начин предвиђен конкурсном документацијом.

Отворени поступак јавне набавке услуга обезбеђења зграде Ректората Универзитета у Београду

Јавни позив Датум слања на објављивање на Порталу јавних набавки: 18.05.2021.

Одлука о додели уговора

Уговор

28.05.2021.
до 12:00 часова
електронским средствима путем Портала јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Део понуде (меница за озбиљност понуде) који није могуће доставити електронским средствима, у истом року се доставља на адресу седишта наручиоца, на начин предвиђен конкурсном документацијом.
Отворени поступак јавне набавке добара, обликоване у 2 партије - канцеларијски материјал

Јавни позив Датум слања на објављивање на Порталу јавних набавки: 16.03.2021.

Одлука о додели уговора Партија 1

Одлука о додели уговора Партија 2

Уговор Партија 1

Уговор Партија 2

29.03.2021.
до 11:00 часова
електронским средствима путем Портала јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Део понуде (узорци) који није могуће доставити електронским средствима, у истом року се доставља на адресу седишта наручиоца, на начин предвиђен конкурсном документацијом.
Отворени поступак јавне набавке добара - материјал за одржавање хигијене

Јавни позив Датум слања на објављивање на Порталу јавних набавки: 15.03.2021.

Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама Датум слања на објављивање на Порталу јавних набавки: 19.03.2021.

Јавни позив - пречишћени текст Датум слања на објављивање на Порталу јавних набавки: 19.03.2021.

Одлука о додели уговора

Уговор

26.03.2021.
до 12:00 часова
електронским средствима путем Портала јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs/ Део понуде (узорци) који није могуће доставити електронским средствима, у истом року се доставља на адресу седишта наручиоца, на начин предвиђен конкурсном документацијом.
Отворени поступак јавне набавке добара – електрична енергија

Јавни позив Датум слања на објављивање на Порталу јавних набавки: 04.03.2021.

Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама Датум слања на објављивање на Порталу јавних набавки: 09.03.2021.

Јавни позив - пречишћени текст Датум слања на објављивање на Порталу јавних набавки: 09.03.2021.

Одлука о додели уговора

Уговор

15.03.2021.
до 11:00 часова
електронским средствима путем Портала јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Отворени поступак јавне набавке услуга осигурања, обликоване у 3 партије

Јавни позив Датум слања на објављивање на Порталу јавних набавки: 23.02.2021.

Одлука о додели уговора Партија 1

Одлука о додели уговора Партија 2

Одлука о додели уговора Партија 3

Уговор Партија 1

Уговор Партија 2

Уговор Партија 3

30.03.2021.
до 13:00 часова,
електронским средствима путем Портала јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Отворени поступак јавне набавке услуга израде футрола за дипломе

Јавни позив Датум слања на објављивање на Порталу јавних набавки: 09.02.2021.

Одлука о додели уговора

Уговор

19.02.2021.
до 12:00 часова
електронским средствима путем Портала јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs/ Део понуде (узорци и меница) који није могуће доставити електронским средствима, у истом року се доставља на адресу седишта наручиоца, на начин предвиђен конкурсном документацијом.
Обједињена набавка добара - лабораторијске опреме и рачунарске опреме за потребе пројекта Erazmus+ KA2 – HarISA

Позив за достављање понуда објављено 13.10.2020.

Конкурсна документација објављено 13.10.2020.

28.10.2020.
до 12:00 часова
Обједињена набавка добара - рачунарске и лабораторијске опреме за потребе пројекта Erazmus+ KA2 - SETOF

Одлука о додели уговора Партија 1А објављено 27.03.2020.

Одлука о додели уговора Партија 1Б објављено 27.03.2020.

Одлука о додели уговора Партија 1В објављено 27.03.2020.

Одлука о додели уговора Партија 1Г објављено 27.03.2020.

Одлука о додели уговора Партија 1Д објављено 27.03.2020.

Одлука о додели уговора Партија 2А објављено 27.03.2020.

Одлука о додели уговора Партија 2Б објављено 27.03.2020.

Одлука о додели уговора Партија 3А објављено 27.03.2020.

Одлука о додели уговора Партија 3Б објављено 27.03.2020.

Позив за подношење понуда објављено 18.02.2020.

Конкурсна документација објављено 18.02.2020.

10.03.2020.
до 12:00 часова
Отворени поступак јавне набавке услуга осигурања

Позив за подношење понуда објављено 14.02.2020.

Конкурсна документација објављено 14.02.2020.

Одлука о додели уговора - Партија 1 објављено 18.03.2020.

Одлука о додели уговора - Партија 2 објављено 18.03.2020.

Одлука о додели уговора - Партија 3 објављено 18.03.2020.

16.03.2020.
до 12:00 часова
Набавка добара: Опрема намењенa реализацији Еразмус+ пројекта Pro-VET

Позив за подношење понуда објављено 08.01.2020.

Конкурсна документација објављено 08.01.2020.

27.01.2020.
до 10:00 часова
Набавка добара: хемикалије и рачунарска опрема за потребе пројекта “NORWEGIAN FRUIT GENETIC RESOURCES – HEALTHY, TASTE & NO WASTE”

Позив за подношење понуда објављено 31.10.2019.

Конкурсна документација објављено 31.10.2019.

Одлука о додели уговора - Партија 1 објављено 14.11.2019.

Одлука о додели уговора - Партија 2 објављено 14.11.2019.

12.11.2019.
до 12:00 часова
Услуге израде едукативног видео материјала, активност А11 Erasmus+ пројекта 2018-1-RS01-KA203-000428 - BOSS

Позив за подношење понуда објављено 05.07.2019.

Конкурсна документација објављено 05.07.2019.

Одлука о додели уговора објављено 11.07.2019.

10.07.2019.
до 12:00 часова
Услуге поставке и одржавања веб-сајта за потребе Erazmus+ пројекта КА2 - SETOF

Позив за подношење понуда објављено 04.07.2019.

Конкурсна документација објављено 04.07.2019.

Одлука о додели уговора објављено 15.07.2019.

12.07.2019.
до 13:00 часова
Услуге развоја и web дизајна BOSS платформе, активност А11 ERAZMUS+ пројекта 2018-1-RS01-KA203-000428

Позив за подношење понуда објављено 03.07.2019.

Конкурсна документација објављено 03.07.2019.

Одлука о додели уговора објављено 11.07.2019.

09.07.2019.
до 12:00 часова
Јавна набавка услуга у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда - штампање диплома УБ

Одлука о додели уговора објављено 01.07.2019.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда објављено 26.06.2019.

Конкурсна документација објављено 26.06.2019.

Уговор о вршењу услуга штампе

28.06.2019.
до 10:00 часова
Набавка услуга у пројекту ERAZMUS+ FINAC - услуге финансијске ревизије, односно ангажовање на обављању уговорених поступака у вези са финансијским информацијама

Позив и конкурсна документација објављено 14.05.2019.

Питања и одговори 1 објављено 17.05.2019.

Одлука о додели уговора објављено 07.06.2019.

28.05.2019.
до 12:00 часова
Набавка у пројекту ERAZMUS+ KA2 DUALEDU - поновљени поступак набавке лабораторијске опреме и софтвера, партије: 1Ц, 1Ф, 1Х, 1И, 5.Ц1 и 5.Ц2

Позив за подношење понуда објављено 12.04.2019.

Конкурсна документација објављено 12.04.2019.

Питања и одговори 1 објављено 06.05.2019.

Одлуке о додели уговора за партије: 1Ц, 1Ф, 1Х, 1И, 5.Ц1 и 5.Ц2 објављено 17.05.2019.

13.05.2019.
до 11:00 часова
Отворени поступак јавне набавке услуга осигурања

Позив за подношење понуда објављено 20.02.2019.

Конкурсна документација објављено 20.02.2019.

Одлука о додели уговора - Партија 1 објављено 26.03.2019.

Одлука о додели уговора - Партија 2 објављено 26.03.2019.

Одлука о додели уговора - Партија 3 објављено 26.03.2019.

Уговори за Партије 1, 2 и 3

22.03.2019.
до 11:00 часова
Јавни позив за достављање понуда - услуге израде интернет презентације и придружених информационих система (Web сајт пројекта, библиотека и систем за захтевање и прикупљање извештаја), за потребе Еразмус+ пројекта
JEAN MONNET NETWORK PROJECT – Active Citizenship: Promoting And Advancing Innovative Democratic Practices In The Western Balkans (NO. 600556-EPP-1-2018-1-RS-EPPJMO-NETWORK)

Позив за подношење понуда објављено 12.02.2019.

Конкурсна документација објављено 12.02.2019.

Извештај о стручној оцени понуда објављено 01.03.2019.

Одлука о додели уговора најповољнијем понуђачу објављено 01.03.2019.

22.02.2019.
до 12:00 часова
Набавка услуга на пројекту ERAZMUS+ KA2 HEPMP - изградња APMN апликације; интернет презентација и придружени информациони системи

Позив за подношење понуда објављено 07.12.2018.

Конкурсна документација објављено 07.12.2018.

Одлука о додели уговора - Партија 1 објављено 25.12.2018.

Одлука о додели уговора - Партија 2 објављено 25.12.2018.

17.12.2018.
до 11:00 часова
Јавни позив за достављање понуда - услуге финансијске ревизије на Xоризонт 2020 пројекту „GN4-2 research and education networking - GÉANT“ — GN4-2

Позив за достављање понуде објављено 30.11.2018.

Јавни конкурс за достављање понуда објављено 30.11.2018.

Извештај о стручној оцени понуда објављено 21.12.2018.

Одлука о додели уговора објављено 21.12.2018.

10.12.2018.
до 12:00 часова
Набавка добара на пројекту Еразмус+ КА2 BESTSDI - рачунарска опрема и лабораторијска опрема

Позив за подношење понуда објављено 21.11.2018.

Конкурсна документација објављено 21.11.2018.

Одлуке о додели уговора за свих 16 ставки објављено 14.12.2018.

5.12.2018.
до 11:00 часова
Отворени поступак јавне набавке услуга путничких агенција и сличних услуга, обликоване по партијама

Позив за подношење понуда објављено 20.11.2018.

Конкурсна документација објављено 20.11.2018.

Питањe и одговор објављено 17.12.2018.

Одлука о закључивању оквирног споразума - Партија 1 објављено 28.12.2018.

Одлука о закључивању оквирног споразума - Партија 2 објављено 28.12.2018.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за Партију 1 објављено 14.1.2019.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за Партију 2 објављено 14.1.2019.

Оквирни споразуми за Партију 1 + за Партију 2

Партијa 1 - Обавештење о закљученом уговору 12.01.2021.

Партијa 2 - Обавештење о закљученом уговору 12.01.2021.

20.12.2018.
до 10:00 часова
Обједињена набавка добара на пројекту ERAZMUS+ КА2 DUALEDU - рачунарска опрема, софтвери и лабораторијска опрема

Позив за подношење понуда објављено 31.10.2018.

Конкурсна документација објављено 31.10.2018.

Питања и одговори за Партију 4Д објављено 07.11.2018.

Измене и допуне конкурсне документације за Партије 4Д и 4Е објављено 07.11.2018.

Питања и одговори везани за рок плаћања и менице објављено 09.11.2018.

Одлуке о додели уговора Партија 1: А,Б,Д,Е и Г објављено 30.11.2018.

Одлука о додели уговора Партија 2 објављено 30.11.2018.

Одлука о додели уговора Партија 3 објављено 30.11.2018.

Одлуке о додели уговора Партија 4: А,Ц,Д,Е,Ф,Г и обустава поступка Б објављено 30.11.2018.

Одлуке о додели уговора Партија 5: А и Б објављено 30.11.2018.

Одлука о додели уговора Партија 6 објављено 30.11.2018.

15.11.2018.
до 11:00 часова
Набавка добара на пројекту ERAZMUS+ KA2 HEPMP – поновљени поступак за набавку ИТ опреме, партије: III-2, III-6, III-7, III-8, III-10 и III-11

Позив за подношење понуда објављено 19.10.2018.

Конкурсна документација објављено 19.10.2018.

Одлука о додели уговора Партија III-2 објављено 02.11.2018.

Одлука о додели уговора Партија III-6 објављено 02.11.2018.

Одлука о додели уговора Партија III-7 објављено 02.11.2018.

Одлука о додели уговора Партија III-8 објављено 02.11.2018.

Одлука о додели уговора Партија III-10 објављено 02.11.2018.

Одлука о додели уговора Партија III-11 објављено 02.11.2018.

29.10.2018.
до 11:00 часова
Набавка добара на пројекту ERAZMUS+ KA2 HEPMP - медицинске лутке и ИТ опрема

Позив за подношење понуда објављено 24.08.2018.

Конкурсна документација објављено 24.08.2018.

ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈЕ I (1-6) објављено 20.09.2018.

ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈЕ II (1-5) објављено 20.09.2018.

ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈЕ III (1-12) објављено 20.09.2018.

ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈЕ IV (1-3) објављено 20.09.2018.

10.09.2018.
до 11:00 часова
Извођење радова на адаптацији и реконструкцији просторије архиве у објекту Капетан Мишиног здања на Студентском тргу број 1 у Београду

Позив за подношење понуда објављено 20.08.2018.

Конкурсна документација објављено 20.08.2018.

Одлука о додели уговора објављено 24.09.2018.

Уговор о извођењу радова

19.09.2018.
до 11:00 часова
Извођење радова на поправци кровног покривача изнад Свечане сале објекта Капетан Мишиног здања на Студентском тргу број 1 у Београду

Позив за подношење понуда објављено 19.06.2018.

Конкурсна документација објављено 19.06.2018.

Измене конкурсне документације објављено 09.07.2018.

Питање и одговор објављено 09.07.2018.

Одлука о додели уговора објављено 20.08.2018.

Уговор о извођењу радова

19.07.2018.
до 11:00 часова
Обједињена набавка добара – рачунарске опреме и лиценци за потребе ЕРАЗМУС+ КА2 пројекта „Development and implementation of system for performance evaluation for Serbian HEIs and system – PESHES“ (573820-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP)

Позив за подношење понуда објављено 21.03.2018.

Конкурсна документација објављено 21.03.2018.

Питање 1 и одговор објављено 29.03.2018.

Одлука о додели уговора партија 1A објављено 27.04.2018.

Одлука о додели уговора партија 1Б објављено 27.04.2018.

Одлука о додели уговора партија 1Ц објављено 27.04.2018.

Одлука о додели уговора партија 2 објављено 27.04.2018.

Одлука о додели уговора партија 3 објављено 27.04.2018.

Одлука о додели уговора партија 4 објављено 27.04.2018.

Одлука о додели уговора партија 5 објављено 27.04.2018.

Одлука о додели уговора партија 6 објављено 27.04.2018.

10.04.2018.
до 12:00 часова
Осигурање

Позив за подношење понуда објављено 05.03.2018.

Конкурсна документација објављено 05.03.2018.

Одлука о додели уговора партија 1 објављено 18.04.2018.

Oдлука о обустави поступка партија 2 објављено 18.04.2018.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке за Партију 2 објављено 18.04.2018.

Одлука о додели уговора партија 3 објављено 18.04.2018.

Уговор за Партију 1

Уговор за Партију 2

Уговор за Партију 3

10.04.2018.
до 11:00 часова
ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК ЗА ПАРТИЈУ 2

Позив за подношење понуда објављено 19.04.2018.

Конкурсна документација објављено 19.04.2018.

Одлука о додели уговора Партија 2 објављено 22.05.2018.

21.05.2018.
до 11:00 часова
Набавка услуга израде СОФТВЕРА на пројекту - Еразмус+ “Reinforcement of the Framework for Experiential Education in Healthcare in Serbia” (ReFEEHS, 561644-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP - електронске платформе за администрацију студентске стручне праксе/клиничког стажа

Позив за подношење понуда објављено 04.12.2017.

Конкурсна документација објављено 04.12.2017.

Уговор објављено 07.02.2018.

12.12.2017.
до 12:00 часова
Пројекат КА2 Еразмус + FINAC

Позив за подношење понуда објављено 23.10.2017.

Конкурсна документација објављено 23.10.2017.

Питања и одговори објављено 30.10.2017.

Одлука о додели уговора Партија 1 објављено 14.11.2017.

Одлука о додели уговора Партија 2 објављено 14.11.2017.

03.11.2017.
до 14:00 часова
Темпус EdLead

Позив за подношење понуда објављено 03.10.2017.

Конкурсна документација објављено 03.10.2017.

16.10.2017.
до 12:00 часова
Пројекат КА2 Еразмус + FINAC

Позив за подношење понудe објављено 15.09.2017.

Конкурсна документација објављено 15.09.2017.

Питања и одговори
објављено 29.09.2017.

Одлука о додели уговора партија 1А објављено 09.10.2017.

Одлука о додели уговора партија 1Б објављено 09.10.2017.

Одлука о додели уговора партија 2А објављено 09.10.2017.

Одлука о додели уговора партија 2Б објављено 09.10.2017.

Одлука о додели уговора партија 3 објављено 09.10.2017.

Одлука о додели уговора партија 4А објављено 09.10.2017.

Одлука о додели уговора партија 4Б објављено 09.10.2017.

Одлука о додели уговора партија 4Д објављено 09.10.2017.

05.10.2017.
до 12:00 часова
Израда футрола за дипломе са услугом штампе

Позив за подношење понуде објављено 07.06.2017.

Конкурсна документација објављено 07.06.2017.

Одлука о додели уговора објављено 06.07.2017.

Уговор о вршењу услуга објављено 19.07.2017.

23.06.2017.
до 12:00 часова
Пројекат КА2 Еразмус + ReFEEHS

Позив за подношење понуде објављено 05.04.2017.

Конкурсна документација објављено 13.04.2017.

Одлука о додели уговора партија 1А објављено 28.04.2017.

Одлука о додели уговора партија 1Б објављено 28.04.2017.

Одлука о додели уговора партија 2 објављено 28.04.2017.

25.04.2016.
до 10:00 часова
Услуге штампе диплома

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора

04.04.2017.
Осигурање

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука - аутокаско осигурање

Одлука - осигурање имовине

Одлука - осигурање запослених

Уговор - аутокаско осигурање

Уговор - осигурање имовине

Уговор - осигурање запослених

03.04.2017.
до 10:00 часова
Пројекат КА2 Еразмус + ReFEEHS Уговор - партија 2А објављено 17.01.2017.
Уговор - партија 2Ц објављено 17.01.2017.
Уговор - партија 3Б објављено 17.01.2017.
Уговор - партија 4 објављено 17.01.2017.
Уговор - партија 7А објављено 17.01.2017.
Уговор - партија 8 објављено 17.01.2017.
Одлука о додели уговора објављено 09.12.2016.
Питање и одговор објављено 22.11.2016.
Позив за подношење понуда објављено 28.10.2016.
Конкурсна документација објављено 28.10.2016.
29.11.2016.
до 10:00 часова
Темпус КА2 Еразмус + ReFEEHS Позив за подношење понуда објављено 29.08.2016.
Конкурсна документација објављено 29.08.2016.
Одлука партија 1 објављено 14.10.2016.
Одлука партија 2 објављено 14.10.2016.
19.09.2016.
до 14:00 часова
Темпус EdLead Позив за подношење понуда објављено 01.06.2016.
Конкурсна документација објављено 01.06.2016.
Пречишћен текст конкурсне документације објављено 17.06.2016.
07.07.2016.
до 12:00 часова
Осигурање

Појашњење конкурсне
документације

Осигурање имовине

Позив за подношење понуде

Продужење рока

Измене и допуне

Питања и одговори

Одлука - аутокаско осигурање

Одлука - осигурање имовине

Одлука - осигурање запослених

Уговор - аутокаско осигурање

Уговор - осигурање имовине

Уговор - осигурање запослених

 
Темпус SPEED
- Oбавештење

Обавештење о продужењу рока

Темпус SPEED - Питање

Темпус SPEED - Одговор

24.02.2016.
до 12:00 часова
Темпус BIOEMIS

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

12.02.2016.
до 12:00 часова
Темпус DEPOCEI

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о избору понуђача

29.01.2016.
до 12:00 часова