Признавање страних високошколских исправа ради наставка образовања

Вредновање страног студијског програма је поступак процењивања врсте и нивоа постигнутих знања и вештина остварених на студијском програму или делу студијског програма који се изводи на страној високошколској установи.

Признавање страних високошколских исправа ради наставка образовања је поступак којим се имаоцу стране високошколске исправе утврђује право у погледу наставка образовања, односно у погледу могућности укључивања у нивое високог образовања на Универзитету у Београду.

Поступак

Поступак вредновања и признавања ради наставка образовања обавља се подношењем захтева у писарницу Универзитета. По пријему уредног захтева, Универзитет прибавља од Агенције за квалификације Републике Србије податке о акредитацији стране високошколске установе на којој је исправа стечена и студијског програма који је кандидат савладао. Уколико су установа и програм акредитовани, о захтеву одлучује Комисија Универзитета за признавање страних високошколских исправа ради наставка образовања, обављањем поступка вредновања страног студијског програма, на основу критеријума садржаних у члану 14. Правилника, и поступка признавања, у складу са критеријумима садржаним у члану 16. Правилника. Поступак вредновања окончава се доношењем одлуке, а поступак признавања – доношењем решења.

У поступку признавања ради наставка образовања спроводи се вредновање страног студијског програма или дела студијског програма ради утврђивања права на наставак започетог високог образовања, односно права на укључивање у нивое високог образовања, на одабраном студијском програму.

Признавање стране високошколске исправе ради наставка образовања обавља се у складу са Правилником

Потребна документација

Поступак признавања дипломе покреће се подношењем два примерка захтев за признавање стране високошколске исправе и следеће документације:

 1. два примерка оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи;
 2. два примерка превода документа из тачке 1, оверених од стране овлашћеног судског тумача Републике Србије;
 3. два примерка оверене фотокопије списка положених испита, уколико на име кандидата није издат додатак дипломи;
 4. два примерка превода документа из тачке 3, оверених од стране овлашћеног судског тумача Републике Србије;
 5. доказ о насталој промени имена или презимена (уколико је до промене дошло);
 6. доказ о плаћеним трошковима поступка;
 7. доказ о плаћеној републичкој административној такси за академско признавање страних високошколских исправа.

Поступак признавања исправе о пређеном делу студијског програма ради укључивања у већ започети ниво високог образовања покреће се подношењем два примерка захтева за признавање стране високошколске исправе и следеће документације:

 1. два примерка оверене фотокопије уверења о пређеном делу студијског програма са списком положених испита
 2. два примерка кратког садржаја пређеног дела студијског програма (положених испита);
 3. два примерка превода докумената из т. 1 и 2, оверених од стране овлашћеног судског тумача Републике Србије;
 4. потпуна информација о садржини страног студијског програма у електронском или штампаном облику;
 5. доказ о насталој промени имена или презимена (уколико је до промене дошло);
 6. доказ о плаћеним трошковима поступкa;
 7. доказ о плаћеној републичкој административној такси за академско признавање страних високошколских исправа

Накнада за признавање стране високошколске исправе ради наставка образовања износи 15.000 динара. (упутство за динарско плаћање / упутство за девизно плаћање ).

Републичка административна такса за академско признавање страних високошколских исправа износи 11.480,00 динара (упутство за плаћање).

Уколико је то неопходно, у току поступка од кандидата може бити затражено да поднесе и додатну документацију.

Наведена документација може се предати у писарници Универзитета у Београду (Студентски трг 1, Београд, канцеларија број 1), сваког радног дана од 08:30 до 16 часова или послати путем поште.

Рок за подношење дефинисан је Општим условима конурса за упис на жељени ниво студија – ималац стране високошколске исправе конкурише за упис на жељени студијски програм подношењем, уз прописану конкурсну документацију, решења о признавању или потврде о започетом поступку признавања (уколико поступак признавања није окончан).

Додатне информације

Кандидат који покреће поступак ради наставка образовања на специјалистичким, односно докторским академским студијама, уз два примерка захтева доставља документацију са основних и мастер академских студија (две оверене фотокопије дипломе и додатка дипломе, као и два примерка превода дипломе и додатка дипломе), без обзира на то да ли су високошколске исправе са тих нивоа високог образовања стечене у иностранству или у Републици Србији.

Изузетно, уколико у тренутку покретања поступка признавања кандидату није издата диплома, он може да поднесе уверење о дипломирању или другу јавну исправу која сведочи о успешном завршетку програма високог образовања, која је привременог карактера и служи за утврђивање права њеног носиоца до издавања дипломе. Уколико је кандидат уместо дипломе доставио уверење о дипломирању доноси се привремено решење о праву на наставак образовања на Универзитету. Кандидат је дужан да у року од годину дана од дана издавања привременог решења о признавању достави Универзитету две оверене фотокопије дипломе и оригинал на увид. Уколико кандидат не поступи у складу са наведеним, привремено решење се поништава и кандидат губи сва права остварена на основу привременог решења.

Кандидат није у обавези да преводи документацију високошколских исправа стечених у: Босни и Херцеговини, Републици Македонији, Републици Словенији, Републици Хрватској и Црној Гори, под условом да су те исправе издате на неком од следећих службених језика наведених држава: босански, македонски, словеначки, српски, хрватски и црногорски, осим уколико то накнадно не затражи надлежни орган у поступку вредновања и признавања.

Дипломе стечене у СФРЈ, СРЈ, СЦГ и Републици Српској – Високошколске исправе стечене у СФРЈ - до 27. априла 1992. године, у Савезној Републици Југославији, односно Државној заједници Србија и Црна Гора - до 16. јуна 2006. године и у Републици Српској не подлежу поступку признавања и производе исто правно дејство као јавне исправе издате у Републици Србији.

Информације о признавању високошколских исправа стечених на Европском универзитету и Интернационалном универзитету у Дистрикту Брчко, Босна и Херцеговина налазе се на сајту Агенције за квалификације Републике Србије.

Контакт и радно време за пријем странака

Све додатне информације за признавање ради наставка образовања могу се добити преко електронске поште priznavanje@rect.bg.ac.rs, путем телефона на број 011/3207-437 или 011/3207-450 или лично, у оквиру радног времена за пријем странака: понедељак, уторак, четвртак 13:30 – 15:30, петак 09:30 – 11:30 (Студентски трг 1, Београд, канцеларија број 21).

Признавање ради запошљавања

Признавање стране високошколске исправе ради запошљавања (професионално признавање) спроводи Агенција за квалификације Републике Србије.

Признавање средњошколских исправа

Признавање страних средњошколских исправа ради наставка образовања спроводи Агенција за квалификације Републике Србије