Савет Универзитета Сенат Универзитета Већа групација факултета Веће института Веће за студије при Универзитету Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне студије Већа научних области Одбор за статутарна питања Одбор за професионалну етику Одбор за обезбеђење и унапређење квалитета Комисија за вредновање страних студијских програма и признавање страних високошколских исправа Комисија за универзитетска признања Универзитетски омбудсман

Органи

Savet Univerziteta

Савет Универзитета

Савет је највиши орган управљања Универзитета, који решава најважнија питања ове високошколске установе.

Senat Univerziteta

Сенат Универзитета

Сенат је највиши стручни орган Универзитета који, пре свега, одлучује о питањима наставне, научне и стручне делатности.

Veća grupacija

Већа групација факултета

Према статуту Универзитета у Београду, као и групацијама факултета, на Универзитету се образују четири већа групација.

Veće instituta

Веће института

Сваки институт у саставу Универзитета има своје представнике у Већу института.

Odbor za profesionalnu etiku

Одбор за професионалну етику

Одбор спроводи поступак утврђивања повреда Кодекса професионалне етике.

Veća naučnih oblasti

Већа научних области

На Универзитету је оформљено осам већа научних, односно уметничких области.

Одбор за унапређење и обезбеђивање квалитета

Одбор за унапређење и обезбеђивање квалитета

Одбор се бави питањима система високог образовања и научноистраживачког рада.

Veće za studije pri Univerzitetu

Веће за студије при Универзитету

Веће се бави свим питањима ових студија, од уписа до стицања мастер или докторске титуле.

Универзитетски омбудсман

Универзитетски омбудсман

Омбудсмана бира Савет Универзитета на предлог ректора.

Одбор за унапређење и обезбеђивање квалитета

Комисија за вредновање страних студијских програма и признавање страних високошколских исправа

Комисија је стручни орган Универзитета који одлучује о вредновању и признавању страних висикошколских исправа.

Одбор за унапређење и обезбеђивање квалитета

Комисија за универзитетска признања

Комисија разматра иницијативу и подноси Сенату односно Савету предлог за доделу почасног доктората односно одговарајуће повеље Универзитета.

Savet Univerziteta

Студентски парламент

Представници свих факултета Универзитета у Београду чине Студентски парламент.