Савет Универзитета Сенат Универзитета Већа групација факултета Веће института Веће за студије при Универзитету Веће за интердисциплинарне,
мултидисциплинарне и
трансдисциплинарне студије
Већа научних области Одбор за статутарна питања Одбор за професионалну етику Етички одбор Одбор за обезбеђење и
унапређење квалитета
Комисија за вредновање страних
студијских програма и признавање
страних високошколских исправа
Комисија за
универзитетска признања
Универзитетски омбудсман

Одбор за професионалну етику

У циљу очувања достојанства професије, унапређивања моралних вредности, заштите вредности знања и подизања свести о одговорности свих чланова универзитетске заједнице на Универзитету у Београду, Сенат Универзитета усвојио је Кодекс професионалне етике Универзитета у Београду.

У поступку утврђивања повреда Кодекса и развоју етичких стандарда учествују декан, наставно-научно веће, етичке комисије чланица Универзитета, Одбор за професионалну етику и Етички одбор Универзитета.

Чланове Одбора за професионалну етику именује Сенат Универзитета на предлог ректора.

Одбор има седам чланова, од којих су четири из реда наставника и то по један из сваке групација наука, један је из реда истраживача у научном звању, један из реда студената и један из реда секретара факултета. За сваког члана Одбора именује се заменик.

Мандат чланова Одбора траје четири године и они могу бити поново именовани. Мандат представника студената траје годину дана.

Одбор за професионалну етику поступа у складу са Правилником о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду и Правилником о утврђивању неакадемског понашања у изради писаних радова.

Чланови Одбора за професионалну етику:

1. Проф. др Вук Радовић, Правни факултет, члан
- Проф. др Слађана Ђурић, Факултет безбедности, заменик члана

2. Проф. др Милан Дражић, Математички факултет, члан
- Проф. др Славиша Станковић, Биолошки факултет, заменик члана

3. Проф. др Миланка Ђипоровић-Момчиловић, Шумарски факултет, члан
- Проф. др Предраг Пуђа, Пољопривредни факултет, заменик члана

4. Проф. др Иванка Марковић, Медицински факултет, члан
- Проф. др Весна Спасојевић-Калимановска, Фармацеутски факултет, заменик члана

5. Др Мирјана Чомoр, Институт за нуклеарне науке Винча, члан
-

6. Дипл. правник Милена Лазаревић, Факултет спорта и физичког васпитања, члан;
- Дипл. правник Василије Војводић, Православни богословски факултет, заменик члана

7. Лука Марошанин, члан
- Илија Тодоровић, заменик члана

Обавештење

Органи факултета и Универзитета су колегијални органи који раде на седницама и одлучују већином гласова, те се поступци пред тим органима не воде и рокови не теку за време зимског и летњег распуста.

Органи који учествују у поступку утврђивања повреда Кодекса професионалне етике (етичка комисија факултета, стручна комисија, наставно-научно веће, Одбор за професионалну етику) су колегијални органи и сагласно члану 12. Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду и члану 15. Пословника Одбора за професионалну етику, рокови прописани за одлучивање не теку за време зимског и летњег распуста.

Решења Одбора

Решења Одбора за професионалну етику донета на седници од 26.10.2021. године

Решења Одбора за професионалну етику донета на седници од 09.07.2021. године

Решење Одбора за професионалну етику донето на седници од 24.12.2019. године

Решење Одбора за професионалну етику донето на седници од 24.12.2019. године

Решење Одбора за професионалну етику донето на седници од 24.12.2019. године

Решења Одбора за професионалну етику донета на седници од 15.07.2019. године

Јавне осуде

Јавна осуда - Проф. др Лидија Раденовић

Јавна осуда - Проф. др Александар Јакшић

Јавна осуда - Проф. др Дејан Илић