План научноистраживачког рада

Универзитет у Београду је велика и сложена научноистраживачка организација, с најдужом традицијом бављења науком, с највише остварених научних резултата и с највећим кадровским потенцијалом за развој научноистраживачке делатности у Србији.

У организовању и обављању научноистраживачке делатности на факултетима и институтима у свом саставу, Универзитет у Београду је усмерен према стварању нових знања, развоју нових и унапређењу постојећих технологија, унапређењу укупних научноистраживачких капацитета и јачању међународне научне сарадње, као и давању доприноса у регионалном, европском и светском истраживачком простору. Научноистраживачки рад на факултетима и институтима у саставу Универзитета у Београду заснива се на слободи научног деловања, слободи избора и развоја научних метода истраживања и интерпретације, поштовању ауторских права и унапређивању родне равноправности, а истраживања се спроведе у складу са начелима отворене науке и уз поштовање стандарда науке и етичности у научном и истраживачком раду. Универзитет у Београду, као самостална високошколска установа од националног значаја и јединице у његовом саставу (факултети у статусу високошколских установа и институти у статусу научних института, истраживачко-развојних института и института од националног значаја за Републику Србију) обављају научноистраживачку делатност у складу са Законом о науци и истраживањима.

1. План мера за унапређивање услова за обављање научноистраживачке делатности на Универзитету у Београду

У циљу сталног унапређивања организационих оквира за обављање научноистраживачке делатности и обезбеђивања услова за развијање научноистраживачких и административних људских ресурса, а ради ефективнијег ангажовања наставника, истраживача и сарадника запослених на факултетима и институтима у свом саставу, Универзитет у Београду ће спроводити мере из усвојеног Оквира стратегије људских ресурса за истраживаче (HRS4S) и Акционог плана за спровођење Стратегије људских ресурса за истраживаче, као и усвојеног Плана Универзитета у Београду за постизање родне равноправности.

Снажно привржен начелима истраживачке одговорности и академске честитости, Универзитет у Београду ће промовисати примењивање етичких принципа у научноистраживачком раду, чију основу представља Кодекс професионалне етике Универзитета у Београду, те захтевати поштовање одредаба Кодекса понашања у научноистраживачком раду, који је донео Национални савет за научни и технолошки развој, као и Европског кодекса истраживачке честитости.

Ради подстицања ширег прихватања културе отворене науке, која би допринела обезбеђењу веће транспарентности научног рада, смањењу трошкова дисеминације резултата научних истраживања и правичнијем вредновању доприноса истраживача, Универзитет у Београду ће спроводити препоруке усвојене у Платформи за отворену науку Универзитета у Београду. Наставиће се рад на обезбеђивању неопходне инфраструктуре за примену принципа отворене науке, а почеће се са изградњом инфраструктуре и спровођењем едукације наставника/истраживача за RDM (Research Data Managеment) и отворене истраживачке податке.

Сагледавајући недостатак критичне масе истраживача у појединим научним областима, Универзитет у Београду ће подстицати већу сарадњу са иностраним колегама, ради одржавања и подизања нивоа научне изврсности. Посебну пажњу Универзитет у Београду ће посветити припреми истраживача за конкурисање на најзахтевније међународне позиве за финансирање (нпр. ERC – European Research Council).

Универзитет у Београду ће подржавати иновационе активности својих наставника, сарадника и истраживача, и подстицаће ихда научне резултате преточе у интелектуалну својину и да их комерцијализују уз стручну помоћ и подршку универзитетског Центра за трансфер технологије.

2. План реализације научноистраживачке делатности на Универзитету у Београду

Универзитет у Београду и јединице у његовом саставу ће обављати научно-истраживачку и развојну делатност првенствено преко научних, технолошких и развојних програма у оквиру којих се реализују:

 • пројекти основних и примењених истраживања и технолошког развоја који одговарају на конкретне потребе друштва и привреде;
 • пројекти од стратешког значаја за развој Републике Србије;
 • пројекти засновани на изврсним идејама које у будућности могу имати значајан утицај на развој науке и истраживања;
 • пројекти подршке истраживању, формирању лабораторија, међународној сарадњи и др.
 • пројекти подршке формирању, изградњи, одржавању и унапређењу институција и лабораторија од стратешког значаја;
 • пројекти стратешке подршке међународној сарадњи и укључивању појединаца, тимова и институција у релевантне међународне пројекте;
 • пројекти сарадње са привредом реализовани са Фондом за иновациону делатност и другим привредним субјектима;
 • пројекти подршке промоцији науке, технолошког развоја и иновација у циљу подизања опште друштвене свести о значају науке;
 • пројекти подршке развоју домаћих публикација које имају међународни реноме или публикација од стратешког интереса за Републику Србију;
 • пројекти подршке развоју науком инспирисаних идеја у уметности и креативности заснованих на научним концептима, методама и материјалима.

Значајан сегмент научноистраживачке делатности Универзитета у Београду представљаће учешће у међународним пројектима чији су директни или индиректни корисници специјализоване агенције Европске Уније или друге међународне агенције.

Имајући у виду динамичне савремене околности реализације научноистраживачке делатности, Универзитет у Београду ће, као посебне стратешке приоритете у научноистраживачком раду, поставити задатке проистекле из развоја догађаја у 2020. години, и то:

а) учешће у програмима који имају за циљ да допринесу ефикасном научном одговору на пандемију COVID-19 изазвану вирусом SARS-CoV-2, и омогуће бољу спремност и реаговање друштва на тај глобални изазов;

б) испуњавање обавеза проистеклих из учешћа у стратешки значајном Erasmus+ пројекту Circle U. European University (Европски универзитет Серкл Ју), којим се планира интеграција Универзитета у Београду са Универзитетом у Архусу (Данска), Хумболтовим Универзитетом у Берлину (Немачка), Кингс Колеџом у Лондону (Велика Британија), Лувенским католичким универзитетом (Белгија), Универзитетом у Ослу (Норвешка) и Универзитетом у Паризу (Француска), а које подразумевају:

 • редефинисање приоритета у складу са визијом инклузивног, истраживачки оријентисаног и интердисциплинарног европског универзитета који ће заједнички радити на интеграцији образовања, истраживања и иновација у служби друштва;
 • развој платформи интердисциплинарних чворишта знања, усмерених на тематске целине: клима, демократија и глобално здравље;
 • јачање капацитета за вођење активности успостављања заједничких служби подршке истраживачким и образовним пројектима.

3. Унапређивање и усаглашавање са Европском праксом

Универзитет у Београду ће наставити да прати промене у међународној истраживачкој заједници и да предлаже позитивне примере за имплементацију, како на нивоу самог Универзитета, тако и кроз промену нормативних аката и пракси у надлежном Министарству.

Запослени на Универзитету у Београду ће се додатно ангажовати на повећању броја учешћа на Европским инфраструктурним пројектима, с обзиром на веома отежано финансирање инфраструктуре из домаћих извора (Министарство).

Остваривањем ових планова, Универзитет у Београду доприноси реализовању мисије делотворног националног истраживачког и иновационог система интегрисаног у Европски истраживачки простор који се ослања на партнерства у земљи и иностранству и доприноси економском расту, друштвеном и културном напретку, подизању стандарда грађана и квалитету живота.

План научноистраживачког рада Универзитета у Београду