Програм научно-истраживачког рада

Наставници, сарадници и истраживачи запослени на факултетима и институтима Универзитета у Београду баве се основним и примењеним истраживањима у областима природно-математичких, техничко-технолошких, медицинских и друштвено-хуманистичких наука, као и мулти-, интер- и трансдисциплинарним истраживањима, са намером да остваре развој друштва заснованог на знању и обезбеде одрживи развој Р. Србије.

Програм научно-истраживачког рада на Универзитету у Београду заснован је на Закону о научно-истраживачкој делатности, Закону о високом образовању, Закону о иновационој делатности и Националној стратегији одрживог развоја.

Активности

Научно-истраживачки рад на Универзитету у Београду се остварује преко следећих активности:

 • учешћа у пројектима чији је директни или индиректни корисник Министарство просвете, науке и технолошког развоја или друга министарства Р. Србије,
 • учешћа у међународним пројектима чији су директни или индиректни корисници специјализоване агенције Европске уније или друге међународне агенције,
 • израде стратешких пројеката у областима природно-математичких, техничко-технолошких, медицинских и друштвено-хуманистичких наука, као и у мулти-, интер- и трансдисциплинарним наукама, чији су корисници Р. Србија и домаће и међународне организације и корпорације,
 • иновационих истраживања усмерених ка трансферу технологије,
 • реализације пројеката трансфера знања и технологије који се обављају за потребе локалне самоуправе и предузећа,
 • припремања и усавршавања кадрова за научно-истраживачки рад кроз академске мастер и докторске студије.

Сви факултети и институти у оквиру Универзитета у Београду су акредитоване научно-истраживачке организације. Универзитет у Београду је 2012. године ушао у најбољих 500 универзитета по Шангајској листи (ARWU), а 2013. је напредовао у најбољих 400 универзитета на свету.

На Универзитету у Београду постоји значајан број специјализованих и акредитованих лабораторија које омогућавају експериментални рад из области природно-математичких, техничко-технолошких, медицинских и друштвено-хуманистичких наука, као и мулти-, интер- и трансдисциплинарна истраживања.

Универзитет у Београду подржава иновационе активности својих наставника, сарадника и истраживача кроз рад самосталних иновационих центара, Пословно-технолошког инкубатора техничких факултета и Центра за трансфер технологије. Радна група за Хоризонт 2020 координише и подржава активности чланица Универзитета у Београду у европским истраживачким програмима.

Универзитет у Београду организује научне и стручне скупове из свих области свога деловања са циљем неговања изврсности у науци и популаризације нових научних сазнања.

Универзитет у Београду жели да кроз програм научно-истраживачког рада унапреди услове за систематски стваралачки рад свих, а пре свега, млађих наставника, сарадника и истраживача. Истраживање, развој и комерцијализација нових знања у природно-математичким, техничко-технолошким, медицинским и друштвено-хуманистичким наукама, као и мулти-, интер- и трансдисциплинарна наукама, представљају основна стратешка опредељења Универзитета у Београду.

Универзитет у Београду тежи да научно-истраживачкe активности, заједно са образовним процесом, омогуће:

 • усавршавање кадрова који ће бити укључени у рад привреде, просвете, културе, здравства и државних органа Р. Србије,
 • активно учешће у подизању конкурентске способности привреде Србије,
 • јачање могућности за укључивање у међународне организације и учествовање у научноистраживачким пројектима регионалног и европског значаја,
 • примену резултата научно-истраживачког рада у привреди, просвети, култури, здравству и државним органима Србије,
 • одржавање и напредовање Универзитета у Београду на међународним академским ранг листама.

Универзитет у Београду својим активностима подстиче младе, мотивисане и надарене студенте да се укључе у научно-истраживачки рад. Улаже се напор у подизање квалитета свих нивоа студија, посебно докторских студија, уз чврсто опредељење да се постижу научни резултати које је могуће верификовати на међународном нивоу, а уједно и применити у домаћим условима.

Приоритети у научно-истраживачком раду у следећем периоду су:

 • рад на програмима основних истраживања, технолошког развоја, иновационе делатности и интегрисаних истраживања,
 • издавање научних публикација, одржавање научних скупова и промовисање научне изврсности,
 • подстицање иновационих активности на Универзитету у Београду.

Остваривањем постављених циљева, Универзитет у Београду остварује мисију развоја друштва заснованог на знању и обезбеђује услове за одрживи развој Р. Србије.

Програм научно-истраживачког рада Универзитета у Београду