Доктори наука

Докторат наука је највиши степен који се стиче на Универзитету у Београду. Научни назив доктора наука стиче се одбраном докторске дисертације која је резултат самосталног и оригиналног научноистраживачког рада у једној или више научних области.

На Универзитету у Београду могућност стицања научног назива доктора наука постоји од 1905. године, када је усвојен Закон о Универзитету, који прописује право на полагање докторског испита. Организовање докторских студија на Универзитету у Београду почиње 2002. године на једном броју студијских група, да би, након 2005. године, када се Законом о високом образовању ствара оквир за потпуну примену принципа „Болоњског процеса“, докторске студије постале стандардни начин за стицање научног назива доктора наука.

Информације о докторима наука

Информације о докторима наука на Универзитету у Београду и дисертацијама које су одбранили систематизује Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, као депозитна библиотека за докторске дисертације. Овим информацијама може се приступити преко следећа три извора:

  • Списак доктора наука на Универзитету у Београду од 1905. до 2006. године (http://arhiva.unilib.rs/unilib/projekti/disertacije_index.php)
  • Електронски каталог Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ (http://www.unilib.bg.ac.rs/)
  • Систем Е-тезе, у оквиру Дигиталног репозиторијума Универзитета у Београду, у који се похрањују докторске дисертације од 2012. године (http://eteze.bg.ac.rs/)
  • Заједнички портал свих докторских дисертација и припадајућих извештаја комисије о њиховој оцени, које су на увиду јавности пре одбране на Универзитету у Београду (http://uvidok.rcub.bg.ac.rs/)