Упутство за навођење афилијације приликом писања научног рада запослених на Универзитету

Правилно наведена институција у којој аутор ради, у даљем тексту афилијација, омогућава прецизније вредновање научног рада наставника, сарадника и истраживача, са једне стране, али и вредновање научног рада самог Универзитета са друге стране.

Вредновање Универзитета врши се приликом:

  1. позиционирања на различитим светским ранг листама
  2. акредитације и евалуације, и
  3. додељивања пројеката, како домаћих тако и иностраних

Под навођењем афилијације се подразумева писање:

  • назива институције аутора
  • адресе институције
  • адресе електронске поште

Назив институције

Код навођења назива институције прво се наводи назив универзитета, затим факултета/института, па тек након тога даља подела на катедре, центре, лабораторије, клинике и сл. Код навођења назива институције на енглеском језику важи исти редослед при чему је потребно водити рачуна да назив факултета/института буде у складу са називом који је предвиђен Статутом.

Адреса институције

Адреса институције је, такође, важан податак, пише се навођењем пуног назива улице, тачног броја, тачног поштанског броја и назива града. Приликом писања адресе институције на енглеском, преводи се само град, а из назива улица изостављају се енклитички знаци.

Када правила часописа или техничка ограничења не дозвољавају уношење пуног назива институције онда се креће од назива Универзитета па на даље колико је то могуће. Уколико је аутор запослен на Универзитету, гост на некој другој институција, а самим тим је аутор и на раду који је проистекао из такве сарадње, потребно је да се у афилијацији наведу обе институције. Уколико техничка ограничења не дозвољавају унос двоструке афилијације онда је потребно у фусноти, или где је то прикладно, навести потпуну афилијацију матичне институције аутора.

Адреса електронске поште

Код навођења адресе електронске поште важно је навести академску адресу јер се понекад припадност институцији утврђује на основу домена. На пример, исправно је nastavnik@etf.bg.ac.rs, а није исправно nastavnik@etf.rs или nastavnik@gmail.com.

Информациони системи који прате научне резултате наставника, сарадника и истраживача се све више систематизују, а информациони систем Универзитета тежи ка директном повезивању података. Због лоших афилијација може се десити да поједини резултати научног рада остану невидљиви, а самим тим и изузети у процесима пријава и одбрана докторских теза, процесима избора, акредитације и евалуације или у другим процесима селекције заснованим на вредновању научног рада.

Примери тачних афилијација за чланице Универзитета на српском и енглеском језику