Факултети друштвено-хуманистичких
наука
Факултети медицинских наука Факултети природно-математичких
наука
Факултети техничко-технолошких
наука

Саобраћајни факултет

Саобраћајни факултет

Телефон 1:  011 3976 017

Телефон 2:  011 3096 207

Факс:  011 3096 704

Вебсајт:  www.sf.bg.ac.rs

Е-адреса:  dean@sf.bg.ac.rs

Адреса:  Војводе Степе бр. 305, Београд

Декан:  Проф. др Небојша Бојовић


Пратећи развој саобраћајне струке и науке као и потребе привреде за дипломираним саобраћајним инжењерима, Саобраћајни факултет је у протеклих педесет пет година једанаест пута вршио иновацију наставних планова и програма. Сваки од њих одражавао је све богатије искуство наставника и сарадника у науци и образовању, и користио повратне информације од саобраћајних инжењера из праксе као и великог броја корисника услуга из привреде, разних државних и друштвених организација и установа.

Такође, у ове планове и програме уграђивана су и искуства сличних школа у иностранству. На основу овог рада, Саобраћајни факултет је матичан за следеће научне области у саобраћају и транспорту: планирање, технологија, управљање-менаџмент, организација, пројектовање, експлоатација, безбедност, одржа-вање, економија и логистика.

Студије

Факултет као образовно-научна установа у оквиру своје матичности обавља основне, специјалистичке, магистарске а припрема и докторске студије, као и друге облике сталног стручног образовања и усавршавања, основна примењена и развојна истраживања у области саобраћаја и транспорта и телекомуникација.

На Факултету је организовано шест одсека на којима се образују дипломирани саобраћајни инжењери и то: Одсек за железнички саобраћај, Одсек за друмски и градски саобраћај, Одсек за водни саобраћај, Одсек за ваздушни саобраћај, Одсек за логистику и Одсек за поштански и телекомуникациони саобраћај са два смера: поштански и телекомуникациони саобраћај.

Наставници и сарадници

Наставно научна делатност Факултета остварује се у оквиру катедри, тј. наставно-научних јединица које се оснивају за више сродних предмета и које обједињују рад наставника и сарадника из одређене групе предмета ради разматрања и решавања наставно-научних и стручних питања.

На Факултету има 17. катедри. У оквиру катедри постоје лабораторије које се користе за практичан рад са студентима као и за остваривање програма научно-истраживачког рада. Основни орган управљања радом и развојем Факултет је Савет Факултета кога чине делегати наставника, сарадника и других запослених, делегати студената и представници друштвено-политичке заједнице - Републике.