Закони и други прописи

Закон о високом образовању

Закон о науци и истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 49/2019)

Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука Уставног суда , 113/17, 95/18-аутентично тумачење)

Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16, 95/18 - Аутентично тумачење)

Зборник закона и уредби о Универзитету у Београду (1945-2000)

Бранислава Грбић (белешка о аутору)