Прописи Универзитета у Београду

ЗБИРКА ПРОПИСА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Образац захтева за приступ информацији од јавног значаја

 

Статут Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 232/22, 233/22, 236/22, 241/22, 243/22, 244/23 и 245/23)

Правилник о стандардима и поступцима за обезбеђивање квалитета (15.11.2013, Гласник Универзитета у Београду, бр. 174)

Политика квалитета Универзитета у Београду (29.11.2013, Гласник Универзитета у Београду, бр. 175)

Правилник о самовредновању (04.06.2008, Гласник Универзитета у Београду, бр. 142)

Кодекс професионалне етике Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 193/16 и 229/21)

Правилник о поступку утврђивања неакадемског понашања у изради писаних радова (Гласник Универзитета у Београду бр. 193/16, 196/16, 197/17, 199/17, 203/18, 206/18, 212/19, 214/20 и 229/21)

Аутентично тумачење одредбе члана 4 став 2 Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 218/20)

Правилник о поступку утврђивања етичке одговорности на Универзитету у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 229)

Правилник о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 193/16, 199/17, 203/18 и 215/20)

Правилник о раду Етичке комисије студија при Универзитету (Гласник Универзитета у Београду, бр. 219)

Правилник о спречавању и заштити од сексуалног узнемиравања на Универзитету у Београду (08.07.2021, Гласник Универзитета у Београду, бр. 227)

Правилник о поступку поништавања дипломе и додатка дипломи (13.09.2019, Гласник Универзитета у Београду, бр. 211)

Правилник о Универзитетском омбудсману (29.06.2020, Гласник Универзитета у Београду, бр. 214)

Правилник о правној заштити, привредном искоришћавању интелектуалних добара и о раду Центра за трансфер технологије Универзитета у Београду (21.01.2016, Гласник Универзитета у Београду, бр. 187)

Правилник о додели признања Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 139/07, 163/11, 209/19 и 238/22)

Правилник о ближем уређивању на чина и процедуре планирања, спровођења поступка јавне набавке, праћења извршења уговора о јавној набавци и начина планирања и спровођења набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга Универзитета у Београду (16.09.2020.)

Правилник о раду већа групација Универзитета у Београду (15.03.2019, Гласник Универзитета у Београду, бр. 208)

Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 200/17 и 210/19)

Званично тумачење одредбе члана 20. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (13.09.2019, Гласник Универзитета у Београду, бр. 211)

Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22)

Правилник о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду (Гласник Универзитета у Београду“ бр. 192/16, 195/16, 199/17, 203/18 и 223/21)

Правилник о већима научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 195/16, 196/16, 197/17, 208/19, 215/20, 239/22 и 245/23)

Правилник о условима и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса (Гласник Универзитета у Београду, бр. 206/2018 и 213/2020)

Правилник о условима и начину ангажовања гостујућег професора на Универзитету у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 135/07, 178/14 и 241/22)

Правилник о студентском вредновању педагошког рада наставника (16.06.2010, Гласник Универзитета у Београду, бр. 157)

Правилник о условима и начину учешћа научноистраживачких установа које су у саставу Универзитета у Београду и лица изабраних у научно звање у остваривању дела наставе (25.10.2006, Гласник Универзитета у Београду, бр. 132)

Правилник о давању сагласности за рад наставника и сарадника Универзитета у Београду у другој високошколској установи („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 132/06, 153/10 и 242/22)

Одлука о утврђивању Листе конкурентских високошколских установа
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању Листе конкурентских високошколских установа („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 230/21)

Правилник о наставној литератури (16.01.2008, Гласник Универзитета у Београду, бр. 140)

Правилник о доношењу студијског програма (22.11.2007, Гласник Универзитета у Београду, бр. 139)

Правилник о поступку провере оригиналности докторске дисертације (22.6.2018, Гласник Универзитета у Београду, бр. 204)

Предлог мерила за утврђивање школарине за студенте који плаћају школарину (15.05.2007, Гласник Универзитета у Београду, бр. 134)

Правилник о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 208/2019, 212/2019 и 241/2022)

Правилник о начину утврђивања статуса кандидата и студента са инвалидитетом (11.4.2022, Гласник Универзитета у Београду, бр. 234/22 и 238/22)

Правилник о докторским студијама које организује и изводи Универзитет у Београду (24.02.2010, Гласник Универзитета у Београду, бр. 155)

Правилник о докторским студијама на Универзитету у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 191/2016, 212/2019, 215/2020, 217/2020, 228/21, 230/21 и 241/22)

Одлука о Упутству о облику и садржају докторске дисертације(13.12.2019, Гласник Универзитета у Београду, бр. 212)

Упутство о облику и садржају докторске дисертације(13.11.2019.)

Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту (Гласник Универзитета у Београду, бр.36/07, 168/12 и 180/14)

Правилник о вредновању ваннаставних активности студената (Гласник Универзитета у Београду, бр.172/13 и 180/14)

Правилник о мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова (13.04.2011, Гласник Универзитета у Београду, бр. 160/11, 196/16 и 205/18)

Правилник о вредновању страних студијских програма и признавању страних високошколских исправа ради наставка образовања (22.01.2016, Гласник Универзитета у Београду, бр. 188/16 и 199/17)

Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Београду (07.03.2016, Гласник Универзитета у Београду, бр. 189)

Правилник о награђивању студената Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 149/09 и 204/18)

Пословник Савета Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду ”, бр. 134/2007, 150/2009 и 214/2020)

Пословник Сената Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду ”, бр. 134/2007, 157/2010 и 181/2014)

Пословник Одбора за професионалну етику (08.06.2017.)

Одлука о реорганизацији Универзитета у Београду (05.09.2006, Гласник Универзитета у Београду, бр. 131)

Одлука о употреби грба, заставе и печата Универзитета у Београду (14.03.2007, Гласник Универзитета у Београду, бр. 134)

Одлука o издвајању дела сопствених прихода факултета и института за финансирање заједничких послова на нивоу Универзитета у Београду (03.02.2020, Гласник Универзитета у Београду, бр. 213)

Одлука о утврђивању редовних услуга које обухвата накнада за школарину за једну школску годину за све врсте и нивое студија на Универзитету у Београду (29.10.2014.)

Одлука о допуни листе часописа који ће се вредновати у поступку избора у звања наставника у групацији друштвено-хуманистичких наука

Одлука о допуни листе часописа који ће се вредновати у поступку избора у звања наставника у групацији друштвено-хуманистичких наука

Одлука о допуни листе часописа који ће се вредновати у поступку избора у звања наставника у групацији друштвено-хуманистичких наука

Одлука о допуни листе часописа који ће се вредновати у поступку избора у звања наставника у групацији друштвено-хуманистичких наука

Одлука о утврђивању листе часописа који ће се вредновати у поступку избора у звања наставника у групацији друштвено-хуманистичких наука

Одлука о допуни листе часописа који ће се вредновати у поступку избора у звања наставника у групацији друштвено-хуманистичких наука

Одлука о допуни листе часописа који ће се вредновати у поступку избора у звања наставника у групацији друштвено-хуманистичких наука

Одлука о допуни листе часописа који ће се вредновати у поступку избора у звања наставника у групацији друштвено-хуманистичких наука

Одлука о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (22.09.2016, Гласник Универзитета у Београду, бр. 195)

Правилник о организацији и систематизацији послова у Стручној служби и центрима Универзитета у Београду