Састав и делатности Универзитета

Универзитет у Београду је државни универзитет. Делатности којима се бави – високо образовање и научноистраживачки рад – од јавног су интереса и одвијају се у оквирима утврђеним одговарајућим законским прописима.

Универзитет у свом саставу има високошколске јединице са својством правног лица и без тога својства. Високошколске јединице са својством правног лица су факултети и научни институти. Високошколске јединице без својства правног лица су: универзитетски центри; универзитетске катедре; факултети које оснива Универзитет; централна универзитетска библиотека; универзитетске истраживачко-развојне јединице; и друге организационе јединице чијом се делатношћу обезбеђују целовитост и потребан стандард остваривања универзитетских задатака, у складу с актом о оснивању.

Универзитет чине следећи факултети, разврстани према научним пољима у групације факултета

  1. Групација друштвено-хуманистичких наука: Економски факултет, Правни факултет, Православни богословски факултет, Учитељски факултет, Факултет безбедности, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Факултет политичких наука, Факултет спорта и физичког васпитања, Филозофски факултет и Филолошки факултет;
  2. Групација медицинских наука: Медицински факултет, Стоматолошки факултет, Факултет ветеринарске медицине и Фармацеутски факултет;
  3. Групација природно-математичких наука: Биолошки факултет, Географски факултет, Математички факултет, Факултет за физичку хемију, Физички факултет и Хемијски факултет;
  4. Групација техничко-технолошких наука: Архитектонски факултет, Грађевински факултет, Електротехнички факултет, Машински факултет, Пољопривредни факултет, Рударско-геолошки факултет, Саобраћајни факултет, Технички факултет у Бору, Технолошко-металуршки факултет, Факултет организационих наука и Шумарски факултет.

Факултети организују и изводе високошколске студијске програме у складу са својом матичношћу, која произлази из акредитованог студијског програма факултета, а на основу одлуке Сената

У оквиру делатности високог образовања, Универзитет обавља научноистраживачку, експертско-консултантску и издавачку делатност, а може обављати и друге послове којима се комерцијализују резултати научно-истраживачког рада, под условом да се тим пословима не угрожава квалитет наставе.