Тероризам, организовани криминал и безбедност

Два веома актуелна светска феномена - тероризам и организовани криминал, као и са њима често повезан феномен корупције, данас су у нашој јавности често помињани, али још увек недовољно научно спознати што се итекако одражава и на резултате у борби против њих као изузетно друштвено угрожавајућих појава. Та чињеница утиче на профилирање дипломских академских студија Тероризам, организовани криминал и безбедност у правцу не само њихове непосредне корисности за научна истраживања и стручну анализу тероризма и организованог криминала, већ и ефикасне практичне борбе против њих, посебно у домену превенције, као и са нивоа управљања том борбом. Мастер академске студије Тероризам, организовани криминал и безбедност настале су на основу искустава Факултета политичких наука и Правног факултета који су током протекле деценије организовали специјалистичке струковне студије које би покривале ову проблематику. Студијски програм Тероризам, организовани криминал и безбедност (60 ЕСПБ и 120 ЕСПБ) је усклађен са савременим домаћим и светским стањем науке, струке и трендовима у истраживању тероризма, организованог криминала и безбедности и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора. Ове студије ће допринети подизању нивоа безбедносне културе и стицања специфичног научног знања полазника ради њиховог што успешнијег укључивања у савремене међународне и унутрашње друштвене токове борбе против тероризма и организованог криминала.

Листа ангажованих наставника мултидисциплинарних дипломских академских - мастер студија Тероризам, организовани криминал и безбедност (60 ЕСПБ)

Студијски програм мултидисциплинарних дипломских академских - мастер студија Тероризам, организовани криминал и безбедност (60 ЕСПБ)

Чланови Програмског савета за мултидисциплинарне дипломске академске - мастер академске студије, област: Тероризам, организовани криминал и безбедност (60 ЕСПБ)

Студијски програм мултидисциплинарних дипломских академских - мастер студија Тероризам, организовани криминал и безбедност (120 ЕСПБ)

Чланови Програмског савета за мултидисциплинарне дипломске академске - мастер академске студије, област: Тероризам, организовани криминал и безбедност (120 ЕСПБ)

Руководилац: Проф. др Драган Симеуновић
Tелефони: 011 3207-446, 011 3207-466
Електронска пошта: simeunovic@beotel.rs

Распоред уплата рата школарине за школску 2021/2022. годину


28. октобар 2021.

Обавештење

Интервју са пријављеним кандидатима на Конкурс за упис у прву годину мастер програма Тероризам, организоовани криминал и безбедност, у другом уписном року, одржаће се у петак 29. октобра 2021. године у 18.00 часова у Свечаној сали, у згради Ректората Универзитета у Београду, Студентски трг бр. 1.

На интервју је потребно понети личну карту или други идентификациони документ.

Изостанак са интервјуа сматра се одустанком од пријаве на Конкурс.


25. октобар 2021.

Конкурс за други уписни рок за упис за школску 2021/2022. годину

Пријава за упис


20. октобар 2021.

Обавештење

Коначне ранг листе за упис на мастер aкадемске студије Тероризам, организовани криминал и безбедност (60 и 120 ЕСПБ) у првом уписном року за школску 2021/2022. годину:

Ранг листе се могу погледати на адреси http://www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је да изабрати:

Година - "2021"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – “Тероризам, организовани криминал и безбедност (60 и 120 ЕСПБ)“

Кандидати на програму ТОКБ 60 ЕСПБ са рангом 1. 2. 3. 4. 5. 6. и 7. уписују програм у статусу студента који се финансира из буџета.

Кандидати на програму ТОКБ 120 ЕСПБ са рангом 1. и 2. уписују програм у статусу студента који се финансира из буџета.

Упис на студијски програм ће се обавити у петак 22. октобра 2021. године између 14.30 и 17.00 часова у Учионици у поткровљу, у згради Ректората Универзитета у Београду.

Приликом уписа потребно је доставити:

- оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању и уверeња о положеним испитима, уколико оверене фотокопије нису приложене приликом пријаве на конкурс
- Кандидат коме није издата диплома, приликом уписа подноси уверење о дипломирању са уверењем о положеним испитима, с тим да, најкасније у року од годину дана достави Универзитету диплому и додатак дипломи о завршеном претходном степену студија.
- oригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених достављају само кандидати који нису рођени на територији Републике Србије
- две фотографије формата 4,5x3,5
- индекс (обезбеђује Универзитет)
- уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 408 у износу од 30.000,00 рсд
- уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307
- попуњен електронски ШВ-20 Образац

Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис.

За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку: https://sv20.ac.rs/obrazac.jsf

Попуњавање обрасца је прописано Законом о високом образовању и Законом о статистици. Одштампан и попуњен образац се предаје при упису.

Распоред уплата рата школарине за школску 2021/22. годину

I рата – код уписа (30.000 дин)
II рата - до 1. децембар 2021. године (30.000 дин)
III рата - до 1. фебруар 2022. године (30.000 дин)
IV рата – до 3. мај 2022. година (28.000 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број - 408

Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр. 5

Кандидати који поново уписују студијски програм (поновни упис) при упису уплаћују износ од 10.000,00 рсд, док ће преостали износ уплатити у предвиђеним ратама по усвајању Одлуке о признавању претходно остварених ЕСПБ бодова.

Уколико се кандидат не одазове упису, сматра се да је одустао од уписа на мастер програм.

При одржавању уписа неопходно је поштовати све предложене мере у условима проглашене пандемије Ковид 19.


14. октобар 2021. у 10.30 часова

Обавештење

Прелиминарне ранг листе за упис на прву годину студија за школску 2021/2022. годину на мастер програмима Тероризам, организовани криминал и безбедност 60 и 120 ЕСПБ у првом уписном року, објављена је на сајту Универзитета у Београду.
Прелиминарне ранг листа се може погледати на следећем линку: http://bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је изабрати: Година - "2021"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - "мастер академске студије"
Институција - "Универзитет у Београду"
Студијски програм – "Тероризам организовани криминал и безбедност" 60 или 120 ЕСПБ
Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања.
Жалбе се предају у канцеларији бр. 1 у згради Ректората Универзитета у Београду.


5. октобар 2021.

Обавештење

Интервју са пријављеним кандидатима на Конкурс за упис у прву годину мастер програма Тероризам, организоовани криминал и безбедност, у првом уписном року, одржаће се у понедељак 11. октобра 2021. године у 19.00 часова у Свечаној сали, у згради Ректората Универзитета у Београду, Студентски трг бр. 1.
На интервју је потребно понети личну карту или други идентификациони документ.
Изостанак са интервјуа сматра се одустанком од пријаве на Конкурс.


1. септембар 2021.

СЕПТЕМБАРСКИ 2 испитни рок биће организован од 22. до 30. септембра 2021. године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 15. до 22. септембра 2021. године.

- Сви испити код професора Драгана Симеуновића биће одржани 28. септембра у 17 часова у салама 8 и 16.
- Испит из предмета Организовани криминалитет, код професора Ђорђа Игњатовића биће одржан 27. септембра 2021. у 9 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Безбедност код професора Ненада Путника одржаће се 23. септембра 2021. године у 17:00 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Управљање кризама и превенцијом хитних случајева код професора Зорана Кековића ће бити одржан 28. септембра 2021. у 14:00 часова. Сала 16.


1. септембар 2021.

СЕПТЕМБАРСКИ 1 испитни рок биће организован од 10. до 20. септембра 2021. године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 3. до 10. септембра 2021. године.

- Сви испити код професора Драгана Симеуновића биће одржани 10. септембра у 17 часова у салама 8 и 16.
- Испит из предмета Организовани криминалитет, код професора Ђорђа Игњатовића биће одржан 13. септембра 2021. у 9 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Безбедност код професора Ненада Путника одржаће се 14. септембра 2021. године у 17:00 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Управљање кризама и превенцијом хитних случајева код професора Зорана Кековића ће бити одржан 14. септембра 2021. у 14:00 часова. Сала 16.


12. јул 2021.

Конкурс за упис за школску 2021/2022. годину

Пријава за упис


1. јун 2021.

Јулски испитни рок биће организован од 5. до 16. јула 2021. године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 28. јуна до 16. јула 2021. године.

- Испити код професора Драгана Симеуновића биће одржани у следећим треминима:
16. јул са почетком у 17 часова : Безбедност и глобализација и Борба против тероризма, Учионица у поткровљу
15. јул са почетком у 17 часова :Тероризам, Политичко насиље и Превенција завера и државних удара, Сала 8 и Учионица у поткровљу
- Испит из предмета Технологија и безбедност код професорке Иване Дамњановић биће одржан 12. јула 2021. у 17:00 часова у Сали 16.
- Испит из предмета Безбедност код професора Ненада Путника одржаће се 14. јула 2021. године у 17:00 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Организовани криминалитет, код професора Ђорђа Игњатовића биће одржан 6. јула 2021. у 10 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Медији и насиље код професора Желимира Кешетовића одржаће се 5. јула 2021. године у 9 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Управљање кризама и превенцијом хитних случајева код професора Зорана Кековића ће бити одржан 13. јула 2021. у 14:00 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Корупција, код проф. Горана Илића биће одржан 9. јула 2021. год. у 17.00 часова.
- Испит из предмета Безбедност код професора Ненада Путника одржаће се 14. јула 2021. године у 17:00 часова у Учионици у поткровљу.
- ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА БЕЗБЕДНОСТ КОД ПРОФЕСОРА НЕНАДА ПУТНИКА ПОМЕРЕН ЈЕ СА 5. ЈУЛА НА 14. ЈУЛ У 17 ЧАСОВА У УЧИОНИЦИ У ПОТКРОВЉУ.


31. мај 2021.

Јунски испитни рок биће организован од 7. до 20. јуна 2021. године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 1. до 7. јуна 2021. године.

- Испит из предмета Организовани криминалитет, код професора Ђорђа Игњатовића биће одржан 7. јуна 2021. у 10 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Безбедност код професора Ненада Путника одржаће се 11. јуна 2021. године у 17:00 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Медији и насиље код професора Желимира Кешетовића одржаће се 8. јуна 2021. године у 9 часова у Учионици у поткровљу.
- Испити код професора Драгана Симеуновића биће одржани у следећим треминима:
18. јун са почетком у 17 часова : Безбедност и глобализација и Борба против тероризма, Учионица у поткровљу
19. јун са почетком у 17 часова : Политичко насиље и Превенција завера и државних удара, Сала 8 и Учионица у поткровљу
20. јун са почетком у 17 часова : Тероризам, Сала 8 и Учионица у поткровљу
- Испит из предмета Управљање кризама и превенцијом хитних случајева код професора Зорана Кековића ће бити одржан 15. јуна 2021. у 14:00 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Технологија и безбедност код професорке Иване Дамњановић биће одржан 17. јуна 2021. у 17:00 часова у Сали 16.
- Испит из предмета Корупција, код проф. Горана Илића биће одржан 17. јуна 2021. год. у 17.00 часова у Сали 8.


29. април 2021.

Мајски испитни рок биће организован од 10. до 23. маја 2021. године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 5. до 9. маја 2021. године.

- Испити код професора Драгана Симеуновића биће одржани у следећим треминима:
21. мај са почетком у 17 часова : Безбедност и глобализација и Борба против тероризма, Учионица у поткровљу
22. мај са почетком у 17 часова : Политичко насиље и Превенција завера и државних удара, Сала 8 и Учионица у поткровљу
23. мај са почетком у 17 часова : Тероризам, Сала 8 и Учионица у поткровљу
- Испит из предмета Медији и насиље код професора Желимира Кешетовића одржаће се 12. маја 2021. године у 11 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Безбедност код професора Ненада Путника одржаће се 13. маја 2021. године у 17:00 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Технологија и безбедност код професорке Иване Дамњановић биће одржан 19. маја 2021. у 17:00 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Управљање кризама и превенцијом хитних случајева код професора Зорана Кековића ће бити одржан 18. маја 2021. у 14:00 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Организовани криминалитет, код професора Ђорђа Игњатовића биће одржан 18. маја 2021. у 10 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Корупција, код проф. Горана Илића биће одржан 20. маја 2021. год. у 17.00 часова у сали 16 у згради Ректората.
- Испит из предмета Обавештајна и контраобавештајна делатност, код професора Ненада Путника одржаће се 13. маја 2021. године у 17:00 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит Екстремизам и религија код проф. Зорана Крстића - 20. мај 2021. год у 20 часова, сала 8.


10. март 2021.

Распоред за други семестар школске 2020/2021. године.


27. јануар 2021.

Фебруарски испитни рок биће организован од 10. до 27. фебруара 2021. год, док ће се пријава испита вршити у периоду од 1. фебруара до 10. фебруара 2021. године.

- Испити код професора Драгана Симеуновића биће одржани у следећим треминима:
26. фебруар: Тероризам, Превенција завера и државних удара, Безбедност и глобализација и борба против тероризма. Сала 8 и Учионица у поткровљу 17 часова.
27. фебруар: Политичко насиље. Сала 8 и Учионица у поткровљу 17 часова.
- Испит из предмета Екстремизам и религија код професора Зорана Крстића ће бити одржан 18. фебруара у 20 часова у Сали 16.
- Испит из предмета Медији и насиље код проф. Желимира Кешетовића одржаће се 10. фебруара 2021. год. у 12 часова у сали 16.
- Испити из предмета Обавештајна и контраобавештајна делатност и Безбедност код професора Ненада Путника одржаће се 18. фебруара 2021. год. у 16:00 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Технологија и безбедност код професорке Иване Дамњановић биће одржан 17.фебруара 2021. у 12:00 часова у Сали 16.
- Испит из предмета Корупција, код проф. Горана Илића биће одржан 26. фебруара 2021. год. у 15:00 часова у сали 16 у згради Ректората.
- Испит из предмета Организовани криминалитет код професора Ђорђа Игњатовића ће бити одржан 11. фебруара 2021. у 11 часова у учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Управљање кризама и превенцијом хитних случајева код професора Зорана Кековића ће бити одржан 16. фебруара 2021. у 13:00 часова у сали 16.


27. јануар 2021.

Упутство за пријављивање на студентски налог

Да би студенти били у могућности да користе сервис за пријаву испита неопходно је да се региструју на следећи начин:

1. Оду на линк studentub.bg.ac.rs и кликну на опцију "Прво логовање / Заборављена лозинка".
2. Да у поље за унос унесу своју мејл адресу коју су дали приликом уписа, и кликну на дугме "Пошаљи активациони линк".
3. На унету мејл адресу ће бити послат активациони линк. (Уколико мејл адреса није пронађена у бази података, студент ће на ту мејл адресу добити обавештење о томе, и инструкције за даље поступање.)
4. Кликом на активациони линк, студенту се отвара формулар у коме је потребно да два пута унесе лозинку коју ће користити за пријаву испита. Лозинка мора бити одговарајуће дужине (минимум 8 карактера, комбинација слова, цифара и специјалних знакова).
5. Након уноса лозинке, регистрација је завршена. Након успешне регистрације, студенти се могу улоговати на следећи начин:

1. Оду на линк studentub.bg.ac.rs
2. У горње поље за унос унесу број индекса.
3. У доње поље за унос унесу лозинку.
4. Кликну на дугме "Пријави се".

Након успешне пријаве на сервис, студенти могу пријавити испите и прегледати своје податке из електронске евиденције. По завршетку коришћења сервиса, обавезно је кликнути на линк "Крај рада" и затворити веб читач.


24. новембар 2020.

Упис у школску 2020/2021.

Упис у школску 2020/2021. годину за генерације уписане на мастер академске студије Тероризам, организовани криминал и безбедност обавиће се од среде 25.новембра до среде 02. децембра слањем документације електронски.

Студенти мастер студија: Тероризам, организовани криминал и безбедност (60) и (120), који су уписали студије школске 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020. године, а сада уписују другу годину студирања на једногодишњем програму, или трећу односно четврту на двогодишњем програму, пријављивање испита из предмета за који су раније извршене предиспитне обавезе плаћају 33% укупне вредности ЕСПБ по предмету.

Студенти који су уписали двогодишње студије у школској 2019/2020 години а стекли су право уписа у другу годину студија су у обавези да пошаљу доказ о уплати прве рате за другу школску годину. Студенти који буду рангирани на буџетска места ће бити обавештени најкасније до понедељка 30. новембра.

Вредност бода је 1967,00 дин а студенти плаћају 33% од тога, што је 656 динара. Уколико је у овим случајевима до стицања дипломе преостала одбрана мастер рада односно на Већу за студије при Универзитету усвојен предлог пријаве теме мастер рада, неће се наплаћивати школарина.

Студенти су обавезни да се у наведеном термину јаве путем мејла marko.vsiljevic@rect.bg.ac.rs ради уписа школске године, у супротном сваком студенту престаје статус студента на програму.

Потребно за упис:
• попуњен образац за избор предмета
• уплата школарине за бодове које студент уписује у школској 2020/2021. год (на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 408)
• попуњен електронски ШВ образац
• индекс
• уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100 рсд (на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 307)

СВЕ ГОРЕ НАВЕДЕНО ПОСЛАТИ ЕЛЕКТРОНСКИ.

Позивају се и студенти којима су одобрене молбе за статус мировања или продужетак рока студирања на Већу за студије при Универзитету за школску 2020/21. да се такође обрате путем мејла како би се и њима евидентирао статус.

МОЛЕ СЕ СТУДЕНТИ ДА НА СВОМ Е НАЛОГУ ПРОВЕРЕ ДА ЛИ СУ ИМ ЕВИДЕНТИРАНЕ СВЕ УПЛАТЕ, АКО СЕ ЕВИДЕНЦИЈА НЕ СЛАЖЕ СА РЕАЛНИМ СТАЊЕМ, СТУДЕНТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА ПОШАЉУ ДОКАЗЕ О УПЛАТИ ИЛИ ДА СЕ ЈАВЕ МАРКУ ВАСИЉЕВИЋУ ПУТЕМ МЕЈЛА.

Одлука о условима уписа у школску 2020/21. годину

Распоред предмета 60 ЕСПБ

Распоред предмета 120 ЕСПБ

Образац за пријављивање обавезних и изборних предмета


9. новембар 2020.

Обавештење

Коначна ранг листа за трећи уписни рок и позив на упис

Kоначнa ранг листa за упис на мастер aкадемске студије Тероризам, организовани криминал и безбедност (60 и 120 еспб) у трећем уписном року за школску 2020/2021. годину Ранг листa се може погледати на адреси http://www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је изабрати:
Година - "2020"
Уписни рок - "трећи уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“ Институција - “ Универзитет у Београду“ Студијски
програм – “Тероризам, организовани криминал и безбедност (60 или 120 еспб) “

Време и место уписа на мастер академске студије Тероризам, организовани криминал и безбедност 60 и 120 еспб биће накнадно објављено.

Приликом уписа потребно је доставити:

- оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању и уверeња о положеним испитима (уколико оверене фотокопије нису приложене приликом пријаве на конкурс)
- oригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених достављају само кандидати који нису рођени на територији Републике Србије
- две фотографије формата 4,5x3,5
- образац за избор предмета (обезбеђује Универзитет)
- индекс (обезбеђује Универзитет)
- уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 408 у износу од 30.000,00 рсд
- уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307
- попуњен електронски ШВ-20 Образац

Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис.

За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку: https://sv20.ac.rs/obrazac.jsf

Попуњавање обрасца је прописано Законом о високом образовању и Законом о статистици. Одштампан и попуњен образац се предаје при упису.

Распоред уплата рата школарине за школску 2020/21. годину
I рата – код уписа (30.000 дин)
II рата - до 1. фебруара 2021. год. (30.000 дин)
III рата - до 1. априла 2021. год. (30.000 дин)
IV рата – до 1. јула 2021. год. (28.000 дин)

Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број 408 Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр.5

Кандидати који поново уписују студијски програм при упису уплаћују износ од 10.000,00 рсд, док ће преостали износ уплатити у предвиђеним ратама по усвајању Одлуке о признавању претходно остварених ЕСПБ бодова.

На упис је неопходно доћи лично. Уколико се кандидат не одазове упису, сматра се да је одустао од уписа на мастер програм.

При одржавању уписа неопходно је поштовати све предложене мере у условима проглашене пандемије Ковид 19.


6. новембар 2020.

Обавештење

Прелиминарнe ранг листе Тероризам, организовани криминал и безбедност 60 ЕСПБ и 120ЕСПБ (трећи уписни рок) за школску 2020/2021. годину.

Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања.

Жалбе се предају у канцеларију бр.1 у згради Ректората Универзитета у Београду.


4. новембар 2020.

Обавештење

Интервју са пријављеним кандидатима у оквиру трећег уписног рока обавиће се у четвртак 5. новембра 2020. године од 14 часова у Учионици у поткровљу у згради Ректората Универзитета у Београду.

Изостанак са интервјуа сматра се одустанком од пријаве на Конкурс.

При одржавању уписа неопходно је поштовати све предложене мере у условима проглашене пандемије Ковид 19.


2. новембар 2020.

Обавештење

У оквиру трећег уписног рока на мастер програм Тероризам, организовани криминал и безбедност 60 и 120 еспб, конкурсна документација се подноси 2. и 3. новембра 2020. године до 16 часова, канцеларија бр. 1 у згради Ректората Универзитета у Београду.

Више детаља о условима уписа и конкурсној документацији могу се пронаћи у тексту конкурса.

Пријава за упис


2. новембар 2020.

Обавештење

Коначна ранг листа за други уписни рок и позив на упис

Kоначнa ранг листa за упис на мастер aкадемске студије Тероризам, организовани криминал и безбедност (60 и 120 еспб) у другом уписном року за школску 2020/2021. годину Ранг листa се може погледати на адреси http://www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је да изабрати:
Година - "2020"
Уписни рок - "други уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“ Институција - “ Универзитет у Београду“ Студијски
програм – “Тероризам, организовани криминал и безбедност (60 или 120 еспб) “

Упис на мастер академске студије Тероризам, организовани криминал и безбедност 60 и 120 еспб обавиће се у уторак, 3. новембра 2020. године између 11,00 и 15,30 часова, у канцеларији 5 у згради Ректората Универзитета у Београду, Студентски трг бр. 1.

Приликом уписа потребно је доставити:

- оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању и уверeња о положеним испитима (уколико оверене фотокопије нису приложене приликом пријаве на конкурс)
- oригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених достављају само кандидати који нису рођени на територији Републике Србије
- две фотографије формата 4,5x3,5
- образац за избор предмета (обезбеђује Универзитет)
- индекс (обезбеђује Универзитет)
- уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 408 у износу од 30.000,00 рсд
- уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307
- попуњен електронски ШВ-20 Образац

Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис.

За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку: https://sv20.ac.rs/obrazac.jsf

Попуњавање обрасца је прописано Законом о високом образовању и Законом о статистици. Одштампан и попуњен образац се предаје при упису.

Распоред уплата рата школарине за школску 2020/21. годину

I рата – код уписа (30.000 дин)
II рата - до 1. фебруара 2021. год. (30.000 дин)
III рата - до 1. априла 2021. год. (30.000 дин)
IV рата – до 1. јула 2021. год. (28.000 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број 408 Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр.5

Кандидати који поново уписују студијски програм при упису уплаћују износ од 10.000,00 рсд, док ће преостали износ уплатити у предвиђеним ратама по усвајању Одлуке о признавању претходно остварених ЕСПБ бодова.

На упис је неопходно доћи лично. Уколико се кандидат не одазове упису, сматра се да је одустао од уписа на мастер програм.

При одржавању уписа неопходно је поштовати све предложене мере у условима проглашене пандемије Ковид 19.


29. октобар 2020.

Обавештење

Прелиминарнe ранг листе Тероризам, организовани криминал и безбедност 60 ЕСПБ и 120ЕСПБ (други уписни рок) за школску 2020/2021. годину.

Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања.
Жалбе се предају у канцеларију бр.1 у згради Ректората Универзитета у Београду.


26. октобар 2020.

Обавештење

Интервју са пријављеним кандидатима у оквиру другог уписног рока обавиће се у уторак 27. октобра 2020. године од 18 часова у Сали 8 у згради Ректората Универзитета у Београду.

При одржавању уписа неопходно је поштовати све предложене мере у условима проглашене пандемије Ковид 19.


21. октобар 2020.

Обавештење

У оквиру другог уписног рока на мастер програм Тероризам, организовани криминал и безбедност 60 и 120 еспб, конкурсна документација се подноси 22. и 23. октобра 2020. године до 16 часова, канцеларија бр. 1 у згради Ректората Универзитета у Београду.

Више детаља о условима уписа и конкурсној документацији могу се пронаћи у тексту конкурса

Пријава за упис


19. октобар 2020.

Kоначнa ранг листa за упис на мастер aкадемске студије Тероризам, организовани криминал и безбедност (60 и 120 еспб) у првом уписном року за школску 2020/2021. годину

Ранг листa се може погледати на адреси http://www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php
Потребно је да изабрати:
Година - "2020"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – “Тероризам, организовани криминал и безбедност (60 или 120 еспб) “

Напомена:

Студијски програм Тероризам, организовани криминал и безбедност 60 еспб - Кандидати са рангом 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. остварују право на буџетско место.

Студијски програм Тероризам, организовани криминал и безбедност 120 еспб - Кандидати са рангом 1, 2, 3. и 4. остварују право на буџетско место.

Упис на мастер академске студије Тероризам, организовани криминал и безбедност 60 и 120 еспб обавиће се у уторак, 20. октобра 2020. године између 14,00 и 16,00 часова, у Учионици у поткровљу у згради Ректората Универзитета у Београду, Студентски трг бр. 1.

Приликом уписа потребно је доставити:

- оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању и уверeња о положеним испитима (уколико оверене фотокопије нису приложене приликом пријаве на конкурс)
- oригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених достављају само кандидати који нису рођени на територији Републике Србије
- две фотографије формата 4,5x3,5
- образац за избор предмета (обезбеђује Универзитет)
- индекс (обезбеђује Универзитет)
- уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 408 у износу од 30.000,00 рсд
- уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307
- попуњен електронски ШВ-20 Образац

Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис.

За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку: https://sv20.ac.rs/obrazac.jsf

Попуњавање обрасца је прописано Законом о високом образовању и Законом о статистици. Одштампан и попуњен образац се предаје при упису.

Распоред уплата рата школарине за школску 2020/21. годину

I рата – код уписа (30.000 дин)
II рата - до 1. фебруара 2021. год. (30.000 дин)
III рата - до 1. априла 2021. год. (30.000 дин)
IV рата – до 1. јула 2021. год. (28.000 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број 408

Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр.5

Кандидати који поново уписују студијски програм при упису уплаћују износ од 10.000,00 рсд, док ће преостали износ уплатити у предвиђеним ратама по усвајању Одлуке о признавању претходно остварених ЕСПБ бодова.

На упис је неопходно доћи лично. Уколико се кандидат не одазове упису, сматра се да је одустао од уписа на мастер програм.

При одржавању уписа неопходно је поштовати све предложене мере у условима проглашене пандемије Ковид 19.


16. октобар 2020. 12:00

Обавештење

Прелиминарна ранг листа Тероризам, организовани криминал и безбедност 120 ЕСПБ (први уписни рок) за школску 2020/2021. годину.

Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања.

Жалбе се предају у канцеларију бр.1 у згради Ректората Универзитета у Београду.


16. октобар 2020. 10:00

Обавештење

Прелиминарна ранг листа Тероризам, организовани криминал и безбедност 60 ЕСПБ (први уписни рок) за школску 2020/2021. годину.

Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања.

Жалбе се предају у канцеларију бр.1 у згради Ректората Универзитета у Београду.


08. октобар 2020.

Обавештење

Интервју са пријављеним кандидатима у оквиру првог уписног рока обавиће се у понедељак 12. октобра 2020. године од 17 часова у Свечаној сали у згради Ректората Универзитета у Београду.

Изостанак са интервјуа сматра се одустанком од пријаве на Конкурс.

При одржавању испита неопходно је поштовати све предложене мере у условима проглашене пандемије Ковид 19.


05. октобар 2020.

Септембарски II испитни рок - Рок ће бити организован између 8. и 14. октобра 2020. године, док ће се пријава испита вршити од 6. до 7. октобра 2020. године

*Термин и место одржавања испита зависи од броја пријављених кандидата и биће објављени након завршетка пријаве.

Испити код професора Драгана Симеуновића:
- 8. октобар 17 часова, Политичко насиље и Превенција завера и државних удара Учионица у поткровљу.
- 9. октобар 17 часова, Тероризам, Безбебедност и глобализација и Борба против тероризма, Учионица у поткровљу.

- Испит из предмета Медији и насиље код проф. Желимира Кешетовића одржаће се 8. октобра 2020. год. у 11:00 у кабинету професора на Факултету безбедности.
- Испити из предмета Обавештајна и контраобавештајна делатност и Безбедност код професора Ненада Путника одржаће се 13. октобра 2020. год. у 16:00 часова у Сали 8.
- Испит из предмета Технологија и безбедност код професорке Иване Дамњановић биће одржан 12. октобра 2020. у 17:00 часова у Сали 8.
- Испит из предмета Корупција, код проф. Горана Илића биће одржан 9. октобра 2020. год. у 16:00 часова у сали 16 у згради Ректората.
- Испит из предмета Корупција, код проф. Горана Илића биће одржан 9. октобра 2020. год. у 16:00 часова у сали 16 у згради Ректората.
- Испит из предмета Организовани криминалитет код професора Ђорђа Игњатовића ће бити одржан 13. октобра 2020. у 10 часова у Сали 8.


07. септембар 2020.

Јубилеј - десет година успешног постојања програма мастер студија Тероризам, организовани криминал и безбедност

Ове године се на студије програма мастер студија Тероризам, организовани криминал и безбедност при Универзитету у Београду (60ЕСПБ) и (120ЕСПБ) уписује једанаеста генерација студената. За досадашњих десет година се на студије овог програма мастер студија уписало преко хиљаду студената, а највећи број њих их је успешно завршио. Великој популарности ових студија допринела је не само њихова тематска атрактивност, већ и употребљивост стеченог знања у различитим областима, као и уваженост стечених диплома у одговарајућим институцијама у домену безбедности и одбране земље. Kвалитет студија гарантују предавачи професори са осам факултета Универзитета у Београду: Факултета политичких наука, Правног факултета, Факултета безбедности, Факултета организационих наука, Машинског факултета, Географског факултета, Филолошког факултета и Православног богословског факултета, као и угледни гости из иностранства и наше земље, међу којима посебно треба истаћи предавачки рад Владете Јеротића. Руководилац и оснивач студија је проф. Др Драган Симеуновић.


26. август 2020.

Септембарски испитни рок биће организован од 11. до 25. септембра 2020. године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 1. до 10. септембра 2020. године.

Испити код професора Драгана Симеуновића:
- 24. септембар 17 часова, Политичко насиље и Тероризам Сале 8 и Учионица у поткровљу.
- 25. септембар 17 часова, Превенција завера и државних удара, Безбебедност и глобализација и Борба против тероризма. Сале 8 и Учионица у поткровљу.

- Испит из предмета Медији и насиље код проф. Желимира Кешетовића одржаће се 11. септембра 2020. год. у 9:00 часова у Сали 16.
- Испит из предмета Организовани криминалитет код професора Ђорђа Игњатовића ће бити одржан 14. септембра 2020. у 9 часова у Учионици у поткровљу.
- Испити из предмета Обавештајна и контраобавештајна делатност и Безбедност код професора Ненада Путника одржаће се 16. септембра 2020. год. у 16:00 часова у Учионици у поткровљу.
- Испит из предмета Технологија и безбедност код професорке Иване Дамњановић биће одржан 18. септембра 2020. у 12:00 часова у Сали 16.
- Испит из предмета Корупција, код проф. Горана Илића биће одржан 22. септембра 2020. год. у 16:00 часова у сали 16 у згради Ректората.


07. јул 2019.

Конкурс за упис за школску 2020/2021. годину

Пријава за упис