Религија у друштву, култури и европским интеграцијама

Циљ овог студијског програма јесте да се интердисциплинарно и компаративно расветли феномен религије и њена улога у друштву, култури и савременим процесима европских и светских интеграција.

Код нас до сада није постојао ниједан сличан програм. Религији се приступало парцијално и једнострано, само из угла појединих научних дисциплина. Ово је први програм који религији неће приступити само са конфесионалних позиција, већ ће се тај феномен сагледавати из углова различитих научних дисциплина које се баве религијом.

Циљ студијског програма је да кандидати стекну образовну основу и конкретна знања о феномену религије, њеној улози у савременом друштву, култури и процесима европских и светских интеграција, кроз компаративан и интердисциплинаран приступ. Студије су тако замишљене да студентима обезбеде унапређење знања о религијама, о верској настави; дају припрему неопходну за праћење и компетентно учествовање и анализирање међуррелигијског и међуцрквеног дијалога, правно тумачење положаја Цркава и верских заједница у савременој Европи, анализу секуларног и религијског аспекта савременог европског друштва.

Стицање знања на програму и предвиђена квалификација стиче се и кроз наставу коју ће изводити професори са различитих универзитета у региону и шире и поделити са студентима своје неопосредно искуство које имају у земљама из којих долазе.

Студијски програм "Религија у друштву, култури и европским интеграцијама" има међународни карактер. Студије су намењене образовању у области друштвено-хуманистичких наука. Студије садрже седам обавезних,пет изборних предмета,и трају четири семестра. Током летњег и зимског семестра на првој години студија, и летњег семeстра на другој години студенти слушају интензивну наставу у Београду. Предавачи су професори са Универзитета у Београду, Универзитета у Подгорици, Универзитета у Триру, Универзитета у Лондону. Професори са поменутих универзитета ће гостовати и држати своја предавања на Универзитету у Београду.

Четврти семестар подразумева рад са ментором и писање завршног рада.

Звање које се стиче након положених свих испита и одбрањеног завршног рада јесте мастер религиолог (120 ЕСПБ).

Студијски програм мултидисциплинарних дипломских академских студија Религија у друштву, култури и европским интеграцијама.

Чланови Програмског савета за мултидисциплинарне дипломске академске студије, област: Религија у друштву, култури и европским интеграцијама.

Руководилац: Проф. др Раде Кисић
Електронска пошта: radekisic@gmail.com

Листа ангажованих наставника и термини консултација у школској 2018/19. години

Упутство за пријављивање на студентски налог


30. октобар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Интервју са пријављеним кандидатима у оквиру трећег уписног рока обавиће се у понедељак 04. новембра 2019. године у 15 часова у сали 16 у згради Ректората Универзитета у Београду.


25. октобар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

У оквиру трећег уписног рока на мастер програм Религија у друштву, култури и европским интеграцијама, конкурсна документација се подноси 28. и 29. октобра 2019. године до 16 часова.

Више детаља о условима уписа и конкурсној документацији могу се пронаћи у тексту конкурса.

Пријава за упис


25. октобар 2019.

Ради уписа на студијски програм у другом уписном року, а након објављивања прелиминарне и коначне ранг листе које се могу погледати на следећи начин:

Коначнa ранг листa за упис на мастер aкадемске студије Религија у друштву, култури и европским интеграцијама у првом уписном року за школску 2019/2020. годину

Ранг листу можете погледати на адреси bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је да изаберете:
Година - "2019"
Уписни рок - "Други уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – “Религија у друштву, култури и европским интеграцијама“

Приликом уписа потребно је доставити:

- оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању и уверeња о положеним испитима (уколико оверене фотокопије нису приложене приликом пријаве на конкурс)
- oригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених достављају само кандидати који нису рођени на територији Републике Србије, док се приликом уписа потписује изјава (може се преузети овде)
- две фотографије формата 4,5x3,5
- образац за избор предмета (обезбеђује Универзитет)
- индекс (обезбеђује Универзитет)
- уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 409 у износу од 30.000,00 рсд
-уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307
- попуњен електронски ШВ-20 Образац

Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис.

За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку: https://sv20.ac.rs/obrazac.jsf Попуњавање обрасца је прописано Законом о високом образовању и Законом о статистици.

Распоред уплата рата школарине за школску 2019/20. годину

I рата – код уписа (30.000 дин)
II рата - до 03. фебруара 2020. год. (30.000 дин)
III рата - до 04. мај 2020. год. (30.000 дин)
IV рата – до 01. септембра 2020. год. (30.000 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број 409
Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр.5

Oбразац за пријављивање обавезних и изборних предмета

Распоред предмета


18. октобар 2019.

Распоред предавања за I семестар школске 2019/20. године


17. октобар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Интервју са пријављеним кандидатима у оквиру другог уписног рока обавиће се у понедељак 21. октобра 2019. године у 15 часова у сали 16 у згради Ректората Универзитета у Београду.


16. октобар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

У оквиру другог уписног рока на мастер програм Религија у друштву, култури и европским интеграцијама, конкурсна документација се подноси 16. и 17. октобра 2019. године до 16 часова.

Више детаља о условима уписа и конкурсној документацији могу се пронаћи у тексту конкурса.

Пријава за упис


14. октобар 2019.

Коначнa ранг листa за упис на мастер aкадемске студије Религија у друштву, култури и европским интеграцијама у првом уписном року за школску 2019/2020. годину

Ранг листу можете погледати на адреси bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је да изаберете:
Година - "2019"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – “Религија у друштву, култури и европским интеграцијама“

Кандидати са рангом 1, 3, 4, 5. и 6. остварују право на буџетско место.

Упис на студијски програм

Упис на мастер академске студије Религија у друштву, култури и европским интеграцијама обавиће се у понедељак, 14. октобра 2019. године између 16,00 и 17,00 часова у сали 8 и у уторак 15. октобра 2019. год. између 10 и 11 часова, сала 8 у згради Ректората Универзитета у Београду, Студентски трг бр. 1.

Приликом уписа потребно је доставити:

- оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању и уверeња о положеним испитима (уколико оверене фотокопије нису приложене приликом пријаве на конкурс)
- oригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених достављају само кандидати који нису рођени на територији Републике Србије
- две фотографије формата 4,5x3,5
- образац за избор предмета (обезбеђује Универзитет)
- индекс (обезбеђује Универзитет)
- уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте
на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 409 у износу од 30.000,00 рсд
-уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307
- попуњен електронски ШВ-20 Образац

Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис. За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку: https://sv20.ac.rs/obrazac.jsf

Попуњавање обрасца је прописано Законом о високом образовању и Законом о статистици.

Распоред уплата рата школарине за школску 2019/20. годину

I рата – код уписа (30.000 дин)
II рата - до 03. фебруара 2020. год. (30.000 дин)
III рата - до 04. мај 2020. год. (30.000 дин)
IV рата – до 01. септембра 2020. год. (30.000 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број 409

Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр.5

На упис је неопходно доћи лично. Уколико се кандидат не одазове упису, сматра се да је одустао од уписа на мастер програм.

Oбразац за пријављивање обавезних и изборних предмета


09. октобар 2019. 14:00

ОБАВЕШТЕЊЕ

Прелиминарна ранг листа за упис на прву годину студија за школску 2019/2020. годину на мастер програм Религија у друштву, култури и европским интеграцијама у првом уписном року, објављена је на сајту Универзитета у Београду.

Прелиминарна ранг листа се може погледати на следећи начин:

Потребно је изабрати:
Година - "2019"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - "мастер академске студије"
Институција - "Универзитет у Београду"
Студијски програм – "Религија у друштву, култури и европским интеграцијама"

Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања. Жалбе се предају у канцеларији бр. 1 у згради Ректората Универзитета у Београду.

Кандидат са рангом 2. не остварује право на буџетско место. Кандидати са рангом 2. и 11. условно су рангирани.


07. октобар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Листе пријављених кандидата за упис на мастер програм Религија у друштву, култури и европским интеграцијама у првом уписном року за школску 2019/20. годину могу се погледати овде.


01. октобар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Рок за пријаву на Конкурс за упис на мастер програме Студија при Универзитету у Београду, за школску 2019/20.год. продужава се до петка 04. октобра 2019.год. Више детаља о условима уписа и конкурсној документацији може се пронаћи у тексту Конкурса.

Интервју са пријављеним кандидатима обавиће се у понедељак 07. октобра 2019. год. у 14.30 часова у Учионици у поткровљу у згради Ректората Универзитета у Београду.

Рок за пријаву на Конкурс за упис на мастер програме Студија при Универзитету у Београду, за школску 2019/20.год. продужава се до петка 04. октобра 2019. год. Више детаља о условима уписа и конкурсној документацији може се пронаћи у тексту Конкурса.

На пријемни испит је потребно понети личну карту или други идентификациони документ.

Конкурс за упис за школску 2019/2020. годину

Пријава за упис


10. септембар 2019.

У четвртак 05. септембра 2019. године у вечерњим часовима одржано је предавање проф. Михаела Тилија у оквиру мастер студија Религија у друштву, култури и европским интеграцијама у Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду на тему: „Свет првих хришћана – кључ за разумевање Новог Завета“. Своје излагање, проф. Тили је почео следећим цитатом: „Уколико желиш да потпуно разумеш књиге Новог Завета, пренеси се у једну од оних особа којима су их на читање изворно дали апостоли. Духом се пренеси у оно време и на оно место на којем су оне првобитно читане. Постарај се, колико је могуће, да разумеш нарави, обичаје, навике, погледе, традиционалне представе, пословице, сликовни језик и свакодневно изражавање тих људи, те да схватиш како су они образлагали своју веру или за њу настојали да придобију друге“. Током излагања било је речи и о књизи професора Тилија која је недавно изашла на српском језику у издању Библијског института у Београду под именом „Тако су живели Исусови савременици – Свакодневица и вера у епохи античког јудаизма“ која нам у великој мери приближава свет Новог Завета. Аутор је у својој књизи то најсликовитије постигао и то кроз наратив о Јуди и Миријам, фиктивним ликовима новозаветне епохе, који су сведоци Христове проповеди и животних околности Јудеје у то време. Позитивне оцене о књизи дали су и доц. др Владан Таталовић са Богословског факултета у Београду као и проф. др Елиезер Папо са Универзитета у Негеву (Израел).


09. септембар 2019.

Распоред уплата рата школарине за школску 2019/20. годину

– I рата - при упису
– II рата - до 03. фебруара 2020. године
– III рата - до 04. маја 2020. године
– IV рата - до 01. септембра 2020. године
Број жиро рачуна: 840-1835666-14

– Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр. 5


30. август 2019.

У оквиру мастер студија Религија у друштву, култури и европским интеграцијама организују предавање на тему "Свет првих хришћана: кључ за разумевање Новог Завета" које ће одржати чувени професор Универзитета у Тибингену (СР Немачка), др Михаел Тили. Након предавања биће промовисана и његова књига у српском преводу под насловом "Тако су живели Исусови савременици: свакодневица и вера у античком јудаизму". Предавање ће бити одржано у Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду у четвртак 5. септембра 2019. са почетком у 18 часова. Добродошли!


09. јул 2019.

Септембарски испитни рок - Рок ће бити организован између 16. и 30. септембра 2019. године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 11. до 15. септембра 2019. године.

- Испит из предмета Јудаизам, код проф. Јелене Ердељан биће одржан 25. септембра 2019.год. у 12 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 8.
- Испит из предмета Византија и Европа, код проф. Љубомира Максимовића биће одржан 30. септембра 2019. год. у 10 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, салa 16.
- Испит из предмета Савремена митологија, код проф. Ивана Ковачевића, биће одржан 26. септембра 2019. год. у 9 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испити из предмета Хришћанство – Протестантске цркве и Хришћанство - Римокатоличка црква, код проф. Радета Кисића, биће одржани 26. септембра 2019. год. у 12:00 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, салa 16.
- Испит из предмета Правни положај Цркава и верских заједница у Европи код проф.Симе Аврамовића биће одржан 19. септембра 2019. године у 11:00 часова на Правном факултету, у Forum Romanumu.
- Испит из предмета Религија и туризам, код проф. Игора Стаменковића, биће одржан 18. септембра 2019. године у 17 часова у згради Ректората Универзитета у Београду , сала 8.
- Испит из предмета Психологија религије, код проф. Петра Јевремовића, биће одржан 27. септембра 2019. год. у 10 часова на Филозофском факултету, кабинет 283.
- Испит из предмета Библијско-патристичко наслеђе и савремени свет , код проф. Владана Таталовића, биће одржан 30. септембра 2019. године . Тачно време одржавања испита биће одређено накнадно.
- Испит из предмета Основи социолошког приступа религији биће одржан 17. септембра 2019. године у 15 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Религија и средства масовне комуникације, код проф. Зорице Томић, биће одржан 24. септембра 2019. год у 18 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 8.
- Испити из предмета Ислам, биће одржан 27. септембра 2019. године у 13:00 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Хришћанство и европске интеграције, код проф.Слободана Самарџића, биће одржан 23. септембра 2019.год. у 17 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Ради одржавања испита на предмету Политикологија религије, потребно је обратити се проф. Мирољубу Јевтићу ради договора око датума и других детаља полагања испита.
- Ради полагања испита на предмету Азијске религије, потребно је обратити се проф. Радосаву Пушићу ради договора око датума и других детаља полагања испита.
- Проф. Љубомир Максимовић је замолио да сви студенти који планирају да полажу испит на предмету Византија и Европа у наредним испитним роковима, најкасније десет дана пре одржавања испита пошаљу писане радове који су услов изласка на испит.
- Испит из предмета Нови и алтернативни религијски покрети, код проф. Данијела Синанија, одржаће се 24. септембра 2019. год. у 14 часова у згради Ректората Универзитета у Београду , учионица у поткровљу.


09. јул 2019.

Августовски испитни рок - Рок ће бити организован између 21. августа и 8. септембра 2019. године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 12. до 21. јула 2019. године.

- Испит из предмета Јудаизам, код проф. Јелене Ердељан биће одржан 30. августа 2019.год. у 12 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 8.
- Испит из предмета Византија и Европа, код проф. Љубомира Максимовића биће одржан 30.
августа 2019. год. у 10 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, салa 16.
- Испит из предмета Савремена митологија, код проф. Ивана Ковачевића, биће одржан 5. септембра 2019. год. у 9 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испити из предмета Хришћанство – Протестантске цркве и Хришћанство - Римокатоличка црква, код проф. Радета Кисића, биће одржани 6. септембра 2019. год. у 12:00 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, салa 16.
- Испит из предмета Правни положај Цркава и верских заједница у Европи код проф.Симе Аврамовића биће одржан 26. августа 2019. године у 11:00 часова на Правном факултету, у Forum Romanumu.
- Испит из предмета Религија и туризам, код проф. Игора Стаменковића, биће одржан 18. септембра 2019. године у 17 часова у згради Ректората Универзитета у Београду , сала 16.
-Испит из предмета Психологија религије, код проф. Петра Јевремовића, биће одржан 24. августа 2019. год. у 10 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 8.
- Испит из предмета Библијско-патристичко наслеђе и савремени свет , код проф. Владана Таталовића, биће одржан 31. августа 2019. године у 10 часова на Православно богословском факултету, просторија бр. 329, III спрат.
- Испит из предмета Основи социолошког приступа религији биће одржан 21. августа 2019. године у 10 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Религија и средства масовне комуникације, код проф. Зорице Томић, биће одржан 04. септембра 2019. год у 18 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 8.
- Испити из предмета Ислам, биће одржан 3. септембра 2019. године у 13:00 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Хришћанство и европске интеграције, код проф.Слободана Самарџића, биће одржан 4. септембра 2019.год. у 17 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Ради одржавања испита на предмету Политикологија религије, потребно је обратити се проф. Мирољубу Јевтићу ради договора око датума и других детаља полагања испита.
- Ради полагања испита на предмету Азијске религије, потребно је обратити се проф. Радосаву Пушићу ради договора око датума и других детаља полагања испита.
- Проф. Љубомир Максимовић је замолио да сви студенти који планирају да полажу испит на предмету Византија и Европа у наредним испитним роковима, најкасније десет дана пре одржавања испита пошаљу писане радове који су услов изласка на испит.
- Испит из предмета Нови и алтернативни религијски покрети, код проф. Данијела Синанија, одржаће се 10. септембра 2019. год. у 14 часова у згради Ректората Универзитета у Београду , сала 16.
- Испит на предмету Азијске религије, код проф. Радосава Пушића одржаће се 2. септембра 2019.год. у 12:30 часова на Филолошком факултету, кабинет 317.


05. јул 2019.

Конкурс за упис за школску 2019/2020. годину

Пријава за упис


25. јун 2019.

Обавештење о промена термина одржавања испита

Испит из предмета Византија и Европа, код емеритуса проф. др Љубомира Максимовића заказан за 28. јун 2019. год. одржаће се са почетком у 11 часова у сали 8, уместо у 10 часова, како је претходно предвиђено.


08. мај 2019.

Јунски испитни рок - Рок ће бити организован између 03. и 28. јуна 2019. год, док ће се пријава испита вршити у периоду од 20. до 29. маја 2019. год.

- Испит из предмета Савремена митологија, код проф. Ивана Ковачевића, биће одржан 04. јуна 2019. год. са почетком у 9 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Правни положај Цркава и верских заједница у Европи, код проф.Симе Аврамовића биће одржан 04. јуна 2019. године у 17,00 часова на Правном факултету, у Forum Romanumu.
- Испит из предмета Религија и средства масовне комуникације, код проф. Зорице Томић, биће одржан 03. јуна 2019. год. у 18 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 8.
- Испит из предмета Религија и туризам, код проф. Игора Стаменковића, биће одржан 05. јуна 2019. године у 17,00 часова у згради Ректората Универзитета у Београду ,сала 8.
- Испит из предмета Психологија религије, код проф. Петра Јевремовића, биће одржан 08. јуна 2019. год. у 10 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 8.
- Испит из предмета Основи социолошког приступа религији биће одржан 04. јуна 2019. године у 15 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 8. - Испит из предмета Философија религије, код проф. Богољуба Шијаковића, биће одржан 18. јуна 2019.год. у 12 часова на Православно богословском факултету, семинар 327.
- Испити из предмета Хришћанство – Протестантске цркве и Хришћанство - Римокатоличка црква, код проф. Радета Кисића, биће одржани 20. јуна 2019. год. у 13:00 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, салa 8.
- Испит из предмета Библијско-патристичко наслеђе и савремени свет, код проф. Владана Таталовића, биће одржан 13. јуна 2019. године у 14 часова на Православно богословском факултету, просторија бр. 329, III спрат.
- Испити из предмета Ислам, код доц. др Марка Пишева, биће одржан 21. јуна 2019. године у 13,00 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 8.
- Ради одржавања испита на предмету Политикологија религије, потребно је обратити се проф. Мирољубу Јевтићу ради договора око датума и других детаља полагања испита.
- Испит из предмета Византија и Европа, код емеритуса проф. др Љубомира Максимовића биће одржан 28. јуна 2019. год. у 10 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, салa 8.
- Испит из предмета Нови и алтернативни религијски покрети, код проф. Данијела Синанија, одржаће се 25. јуна 2019. год. у 14 часова у згради Ректората Универзитета у Београду , сала 8.
- Испит из предмета Јудаизам, код проф. Јелене Ердељан биће одржан 06. јуна 2019. год. у 13 часова у сали 16 у згради Ректората Универзитета у Београду.
- Ради полагања испита на предмету Византија и Европа, код проф. Љубомира Максимовића потребно је најкасније до недеље 23. јуна 2019. године послати писане радове који су услов изласка на испит.
- Испит из предмета Ислам, код доц. др Марка Пишева, заказан за петак 21. јун 2019. год. одржаће се са почетком у 14 часова у сали 8, уместо у 13 часова, како је претходно предвиђено.
- Испит из предмета Хришћанство и европске интеграције, код проф. Слободана Самарџића, биће одржан 27. јуна 2019. год. у 17 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.


25. април 2019.

Обавештење

У предвиђеном термину од петка 26. априла 2019. год. отказује се одржавање предавања на предмету Ислам.
Нови термин одржавања предавања, уместо претходно отказаног, је петак 10. мај 2019. год. у 17 часова у Учионици у поткровљу у згради Ректората.


04. април 2019.

У оквиру Студија при Универзитету, у Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду, 03. априла 2019. године одржана је свечана додела диплома студентима мултидисциплинарних студијских програма Тероризам, организовани криминал и безбедност, Образовне политике, Религија у друштву, култури и европским интеграцијама, Рачунарство у друштвеним наукама и Европска политика и управљање кризама. Након уводног обраћања присутнима, студентима су дипломе о завршеном другом нивоу студија уручили проф. др Петар Марин, проректор за науку Универзитета у Београду, као и руководиоци студијских програма проф. др Драган Симеуновић, проф. др Вера Спасеновић, проф. др Раде Кисић, проф. др Владан Девеџић и проф. др Зоран Крстић.


05. фебруар 2019.

Распоред предавања за II семестар друге године студија за школску 2018/2019. годину


Архива - 2018/2019.

Архива - 2017/2018.

Архива - 2016/2017.

Архива - 2015/2016.