Религија у друштву, култури и европским интеграцијама

Циљ овог студијског програма јесте да се интердисциплинарно и компаративно расветли феномен религије и њена улога у друштву, култури и савременим процесима европских и светских интеграција.

Код нас до сада није постојао ниједан сличан програм. Религији се приступало парцијално и једнострано, само из угла појединих научних дисциплина. Ово је први програм који религији неће приступити само са конфесионалних позиција, већ ће се тај феномен сагледавати из углова различитих научних дисциплина које се баве религијом.

Циљ студијског програма је да кандидати стекну образовну основу и конкретна знања о феномену религије, њеној улози у савременом друштву, култури и процесима европских и светских интеграција, кроз компаративан и интердисциплинаран приступ. Студије су тако замишљене да студентима обезбеде унапређење знања о религијама, о верској настави; дају припрему неопходну за праћење и компетентно учествовање и анализирање међуррелигијског и међуцрквеног дијалога, правно тумачење положаја Цркава и верских заједница у савременој Европи, анализу секуларног и религијског аспекта савременог европског друштва.

Стицање знања на програму и предвиђена квалификација стиче се и кроз наставу коју ће изводити професори са различитих универзитета у региону и шире и поделити са студентима своје неопосредно искуство које имају у земљама из којих долазе.

Студијски програм "Религија у друштву, култури и европским интеграцијама" има међународни карактер. Студије су намењене образовању у области друштвено-хуманистичких наука. Студије садрже седам обавезних,пет изборних предмета,и трају четири семестра. Током летњег и зимског семестра на првој години студија, и летњег семeстра на другој години студенти слушају интензивну наставу у Београду. Предавачи су професори са Универзитета у Београду, Универзитета у Подгорици, Универзитета у Триру, Универзитета у Лондону. Професори са поменутих универзитета ће гостовати и држати своја предавања на Универзитету у Београду.

Четврти семестар подразумева рад са ментором и писање завршног рада.

Звање које се стиче након положених свих испита и одбрањеног завршног рада јесте мастер религиолог (120 ЕСПБ).

Студијски програм мултидисциплинарних дипломских академских студија Религија у друштву, култури и европским интеграцијама.

Чланови Програмског савета за мултидисциплинарне дипломске академске студије, област: Религија у друштву, култури и европским интеграцијама.

Руководилац: Проф. др Раде Кисић
Електронска пошта: radekisic@gmail.com

Листа ангажованих наставника и термини консултација у школској 2017/18. години

Упутство за пријављивање на студентски налог


16. новембар 2018.

Обавештење о измени у распореду предавања за другу годину студија:

Настава на предмету Хришћанство – Протестантске цркве, код проф. Радета Кисића, предвиђено да се одржи у суботу 17. новембра 2018. год. одржаће се са почетком од 14 часова у сали 16 у згради Ректората Универзитета у Београду, уместо у 15 часова, како је претходно предвиђено распоредом.


15. новембар 2018.

Обавештење

Настава на предмету Основи социолошког приступа религији, због оправдане спречености наставника, неће бити одржана у термину од суботе 24. новембра 2018.год. Термин надокнаде предавања биће накнадно одређен. Прво предавање на предмету одржаће се 01. децембра 2018. год.


31. октобар 2018.

Распоред предавања за I семестар друге године студија за школску 2018/2019. годину


30. октобар 2018.

Религија у друштву, култури и европским интеграцијама

Ранг листа за финансирање из буџета у школској 2018/19. години студената први пут уписаних школске 2017/18.године

Oбразац за пријављивање обавезних и изборних предмета


23. октобар 2018.

Распоред предавања за први семестар I године студија у школској 2018/2019. години


22. октобар 2018. 15:15

Обавештење

Коначнa ранг листa за упис на мастер aкадемске студије Религија у друштву, култури и европским интеграцијама у другом уписном року за школску 2018/2019. годину

Ранг листу можете погледати на адреси www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је изабрати: Година - "2018"
Уписни рок - " други уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – "Религија у друштву, култури и европским интеграцијама"


18. октобар 2018. 15:15

Обавештење

Прелиминарна ранг листа за упис на прву годину студија за шк.2018/2019.год. на мастер програм Религија у друштву, култури и европским интеграцијама, у другом уписном року, објављена је на сајту Универзитета у Београду.

Прелиминарна ранг листа се може погледати на следећој адреси: www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је изабрати: Година - "2018"
Уписни рок - " други уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – "Религија у друштву, култури и европским интеграцијама"
Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања. Жалбе се предају у канц.бр.1 у згради Ректората Универзитета у Београду.

По објављивању коначне ранг листе, упис на студијски програм обавиће се у понедељак 22. октобра 2018.год. између 11 и 15 часова у канц. бр.5 у згради Ректората Универзитета у Београду. Списак потребне документације погледати у обавештењу од 09. октобра 2018.год.


18. oктобар 2018.

Обавештење о упису у наредну годину студија - 2018/19. године

Упис у школску 2018/2019.годину

Oбразац за пријављивање обавезних и изборних предмета

Одлука о условима уписа у школску 2018/2019. годину

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм другог нивоа студија


17. октобар 2018.

Обавештење

Интервју са пријављеним кандидатима за упис на мастер програм Религија у друштву, културии и европским интеграцијама, у другом уписном року, одржаће се у четвртак 18. октобра 2018.год. у 11 часова у Рачунарској учионици у згради Ректората Универзитета у Београду.


15. октобар 2018.

Обавештење

У оквиру другог уписног рока на мастер академски програм Религија у друштву, култури и европским интеграцијама, конкурсна документација се подноси 16. и 17. октобра 2018.год.

Више детаља о условима уписа и конкурсној документацији могу се пронаћи у тексту конкурса.

Пријава за упис на мастер академске студије


09. октобар 2018.

Коначнa ранг листa за упис на мастер aкадемске студије Религија у друштву, култури и европским интеграцијама у првом уписном року за школску 2018/2019. годину

Ранг листу можете погледати на адреси http://www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је да изаберете:
Година - "2018"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм - " Религија у друштву, култури и европским интеграцијама“

Упис на студијски програм

Упис на мастер академске студије Религија у друштву, култури и европским интеграцијама обавиће се у четвртак, 11. октобра 2018. године у 10 часова у Учионици у поткровљу, у згради Ректората Универзитета у Београду.

Приликом уписа потребно је доставити:

- оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању (уколико оверене фотокопије нису приложене приликом пријаве на конкурс)
- oригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
- две фотографије формата 4,5x3,5
- образац за избор предмета (обезбеђује Универзитет)
- индекс (обезбеђује Универзитет)
- уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 409 у износу од 30.000,00 рсд
- уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307
- попуњен електронски ШВ-20 Образац

Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис. За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку: https://sv20.ac.rs/obrazac.jsf

Након попуњавања обрасца, PDF верзија попуњеног обрасца биће послата на унету мејл адресу. Приликом доласка на упис је потребно доставити идентификациони број који се налази при дну прве странице електронског ШВ-20 обрасца. Попуњавање обрасца је прописано Законом о високом образовању и Законом о статистици.

Распоред уплата рата школарине за школску 2018/19. годину

I рата – при упису (30.000 дин)
II рата - до 01. фебруара 2019. год. (30.000 дин)
III рата - до 03. маја 2019. год. (30.000 дин)
IV рата – до 02. септембра 2019. год. (30.000 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број 409
Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр.5

Напомена:

- Кандидати рангирани у оквиру одобреног броја буџетских места плаћају школарину у складу са напоменом наведеном текстом Конкурса за упис на студијски програм.
- На упис је неопходно доћи лично. Уколико се кандидат не одазове упису, сматраће се да је одустао од уписа на мастер програм.


04. октобар 2018. 15:00

Обавештење

Прелиминарна ранг листа за упис на прву годину студија за шк.2018/2019.год. на мастер програм Религија у друштву, култури и европским интеграцијама, у првом уписном року, објављена је на сајту Универзитета у Београду.
Прелиминарна ранг листа се може погледати на следећој адреси: www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php
Потребно је изабрати: Година - "2018"
Уписни рок - " први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – "Религија у друштву, култури и европским интеграцијама"
Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања. Жалбе се предају у канц.бр.1 у згради Ректората Универзитета у Београду.


26. септембар 2018.

Обавештење

-Интервју са пријављеним кандидатима за упис на мастер програм Религија у друштву, култури и европским интеграцијама, у првом уписном року, одржаће се у уторак 2. октобра 2017.год. у 18 часова у Учионици у поткровљу, у згради Ректората Универзитета у Београду.


18. септембар 2018.

Обавештење

Испити из предмета Хришћанство – Протестантске цркве и Хришћанство - Римокатоличка црква, код проф. Радета Кисића, биће одржани у понедељак 24. септембра 2018. год. у 15:00 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, у Учионици у поткровљу, уместо у претходно одређеном термину 21. септембра 2018.год.


09. јули 2018.

Септембарски испитни рок - Рок ће бити организован између 17. и 30. септембра 2018.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 10. до 13. септембра 2018.год.

- Испит из предмета Византија и Европа, код проф. Маје Николић биће одржан 28. септембра 2018. год. у 12 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, салa 16.
- Испит из предмета Философија религије, код проф. Богољуба Шијаковића, биће одржан 24. септембра 2018.год. у 12 часова на Православно богословском факултету, семинар за философију,каб.327.
- Испити из предмета Хришћанство – Протестантске цркве и Хришћанство - Римокатоличка црква, код проф. Радета Кисића, биће одржани 21. септембра 2018. год. у 17:00 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, салa 16.
- Испит из предмета Основи социолошког приступа религији биће одржан 25. септембра 2018. године у 12 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Библијско-патристичко наслеђе и савремени свет , код проф. Владана Таталовића, биће одржан 29. септембра 2018. године у 12 часова на Православно богословском факултету, просторија бр. 329, III спрат.
- Испит из предмета Савремена митологија, код проф. Ивана Ковачевића, биће одржан 25. септембра 2018. год. у 9 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Правни положај Цркава и верских заједница у Европи код проф.Симе Аврамовића биће одржан 28. септембра 2018. године у 13:00 часова на Правном факултету, у Forum Romanumu.
- Испит из предмета Антропологија религије биће одржан 17. септембра 2018.год. у 12 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Психологија религије, код проф. Жарка Требјешанина, биће одржан 24. септембра 2018. год. у 17 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, Сала 16.
- Испит из предмета Религија и средства масовне комуникације, код проф. Зорице Томић, биће одржан 25. септембра 2018. год у 18 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Религија и туризам, код проф. Игора Стаменковића, биће одржан 17. септембра 2018. године у 17 часова у згради Ректората Универзитета у Београду , сала 16.
- Испити из предмета Ислам и Ислам у Европи, биће одржани 20. септембра 2018. године у 13:00 часова у згради Ректората, Учионица у поткровљу.
- Испит из предмета Хришћанство и европске интеграције,код проф. Слободана Самарџића биће одржан 26. септембра 2018. године у 17:00 часова у згради Ректората, Сала 16.
- Испит из предмета Азијске религије код проф. Радосава Пушића биће одржан 19. септембра 2018.год. у 15:00 часова на Филолошком факултету, кабинет 317, трећи спрат.


09. јули 2018.

Августовски испитни рок - Рок ће бити организован између 22. августа и 9. септембра 2018.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 09. до 20. јула 2018.год.

- Испит из предмета Византија и Европа, код проф. Маје Николић биће одржан 7. септембра 2018. год. у 12 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, салa 16.
- Испит из предмета Философија религије, код проф. Богољуба Шијаковића, биће одржан 1. септембра 2018.год. у 12 часова на Православно богословском факултету, семинар за философију,каб.327.
- Испити из предмета Хришћанство – Протестантске цркве и Хришћанство - Римокатоличка црква, код проф. Радета Кисића, биће одржани 31. августа 2018. год. у 17:00 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Библијско-патристичко наслеђе и савремени свет , код проф. Владана Таталовића, биће одржан 10. септембра 2018. године у 12 часова на Православно богословском факултету, просторија бр. 329, III спрат.
- Испит из предмета Основи социолошког приступа религији биће одржан 31. августа 2018. године у 12 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Савремена митологија, код проф. Ивана Ковачевића, биће одржан 04. септембра 2018. год. у 9 часова, у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Правни положај Цркава и верских заједница у Европи код проф.Симе Аврамовића биће одржан 22. августа 2018. године у 13:00 часова на Правном факултету, у Forum Romanumu.
- Испит из предмета Антропологија религије биће одржан 23. августа 2018.год. у 12 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Психологија религије, код проф. Жарка Требјешанина, биће одржан 24. августа 2018. год. у 17 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, Сала 16.
- Испит из предмета Религија и средства масовне комуникације, код проф. Зорице Томић, биће одржан 05. септембра 2018. год у 18 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Религија и туризам, код проф. Игора Стаменковића, биће одржан 29. августа 2018. године у 17 часова у згради Ректората Универзитета у Београду , сала 16.
- Испити из предмета Ислам и Ислам у Европи, биће одржани 07. септембра 2018. године у 13:00 часова у згради Ректората, сала 8.
- Испит из предмета Јудаизам, код проф. Јелене Ердељан, биће одржан 29. августа 2018.год. у 13 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, сала 16.
- Испит из предмета Азијске религије код проф. Радосава Пушића биће одржан 07. септембра 2018.год. у 13:00 часова на Филолошком факултету, кабинет 317, трећи спрат.


22. јун 2018.

Конкурс за упис на мултидисциплинарне мастер академске студије, област »РЕЛИГИЈА У ДРУШТВУ, КУЛТУРИ И ЕВРОПСКИМ ИНТЕГРАЦИЈАМА« 120 ЕСПБ за школску 2018/2019. годину

Пријава за упис на мастер академске студије


Архива - 2016/2017.

Архива - 2015/2016.

Архива - 2014/2015.