Образовне политике

Студијски програм мастер академских студија Образовне политике креиран је као студијски програм за стицање заједничке дипломе Универзитета у Београду и Универзитета у Крагујевцу.

Улога студијског програма је да обезбеди компетентно учествовање стручњака из области образовних политика у развоју, реализацији и праћењу образовних политика на различитим нивоима образовања као и креирању будуће реформске политике у области образовања. Полазници студијског програма ће се бити оспособљени за методолошки утемељену анализу и евалуацију националних и европских образовних политика, разумевање и критичку анализу ширег друштвеног и политичког контекста образовања у контексту реформи образовног система, као и разумевање улоге и надлежности различитих актера у креирању и спровођењу образовних политика. Такође, они ће стећи знања неопходна за анализирање кључних елемената везаних за управљање и финансирање образовања, обезбеђење праведности и ефикасности образовања, као дела образовних политика, и спровођење истраживања мањег обима у области образовања и образовних политика.

Студијски програм мастер академских студија „Образовне политике“ је заједнички програм два државна универзитета из Србије, Универзитета у Београду и Универзитета у Крагујевцу, који је припремљен у сарадњи са Универзитетом у Новом Саду, Универзитетом Црне Горе, Универзитетом у Љубљани (Словенија), Универзитетом Архус (Копенхаген, Данска), Католичким универзитетом у Левену (Белгија), Министарством просвете и науке Републике Србије, Покрајинским секретаријатом за образовање АП Војводине, Министарством просвјете и спорта Републике Црне Горе и Центром за образовне политике из Београда. Овај студијски програм је резултат рада на TEMPUS пројекту Education Policy Study Programme in Serbia and Montenegro (E.P.S.P.), Tempus Project No.: 159074-TEMPUS-1-2009-1-RS-TEMPUS-JPCR (EPSP), чији је носилац Универзитет у Београду, а остали Универзитети су партнерске институције.

Усклађеност студијског програма са добром праксом у европским установама обезбедили су својим учешћем партнерски универзитети из Белгије, Данске и Словеније.

Студијски програм мастер академских студија Образовне политике траје два семестра и омогућује студентима да током једне године стекну 60 ЕСПБ бодова.

Академски назив који се стиче савладавањем студијског програма јесте мастер образовних политика (очекује се потврда Комисије за акредитацију и контролу квалитета).

Листа ангажованих наставника за школску 2018/19. годину са терминима консултација

Чланови Програмског савета мастер академских студија Образовне политике.

Сврха, циљеви и исходи студијског програма мастер академских студија Образовне политике.

Циљна група за упис на студијски програм мастер академских студија Образовне политике.

Распоред предмета по семестрима на студијском програму мастер академских студија Образовне политике.

Спецификација предмета студијског програма мастер академских студија Образовне политике.

Руководилац: доц. др Тинде Ковач-Церовић
Tелефон: 011 2639-119
Електронска пошта: tinde.kovacs.cerovic@gmail.com

Заменик председника Програмског савета: доц. др Вера Спасеновић
Tелефон: 011 2639-119
Електронска пошта: vspaseno@f.bg.ac.rs

Упутство за пријављивање на студентски налог


11. јануар 2019.

Јануарски испитни рок ће бити организован између 28.01.2019. и 12. 02. 2019.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 16. до 23. јануара 2019. год.


24. oктобар 2018.

Обавештење

У оквиру трећег уписног рока на мастер академски програм Образовне политике, конкурсна документација се може поднети 25. и 26. октобра 2018.год. до 14 часова.

Више детаља о условима уписа и конкурсној документацији могу се пронаћи у тексту конкурса.

Пријава за упис на мастер академске студије


18. oктобар 2018.

Распоред часова за јесењи семестар школске 2018/2019. године


15. oктобар 2018.

Обавештење

У оквиру другог уписног рока на мастер академски програм Образовне политике, конкурсна документација се може поднети 16. и 17. октобра 2018.год.

Више детаља о условима уписа и конкурсној документацији могу се пронаћи у тексту конкурса.

Пријава за упис на мастер академске студије


11. oктобар 2018. 15:05

Обавештење

Коначнa ранг листa за упис на мастер aкадемске студије Образовне политике у првом уписном року за школску 2018/2019. годину

Ранг листу можете погледати на адресиhttp://www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је да изаберете:

Година - "2018"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – “Образовне политике“

Упис на студијски програм

Упис на мастер академске студије Образовне политике обавиће се у петак, 12. октобра 2018. године између 11,30 и 13 часова у сали 16, а између 13 и 15 часова у канцеларији бр.5, као и у понедељак 15. октобра 2018.год. имеђу 10 и 11 часова у канц. Бр.5 у згради Ректората Универзитета у Београду.

Приликом уписа потребно је доставити:

- оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању (уколико оверене фотокопије нису приложене приликом пријаве на конкурс)
- oригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
- две фотографије формата 4,5x3,5
- образац за избор предмета (обезбеђује Универзитет)
- индекс (обезбеђује Универзитет)
- уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 411 у износу од 24.500,00 рсд
- уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307
- попуњен електронски ШВ-20 Образац

Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис. За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку: https://sv20.ac.rs/obrazac.jsf

Након попуњавања обрасца, PDF верзија попуњеног обрасца биће послата на унету мејл адресу. Приликом доласка на упис је потребно доставити идентификациони број који се налази при врху прве странице електронског ШВ-20 обрасца. Попуњавање обрасца је прописано Законом о високом образовању и Законом о статистици.

Распоред уплата рата школарине за школску 2018/19. годину

I рата – код уписа (24.500 дин)
II рата - до 01. фебруара 2019. год. (24.500 дин)
III рата - до 03. мај 2019. год. (24.500 дин)
IV рата – до 02. септембра 2019. год. (24.500 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број 411

Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр.5

Напомена:

Кандидати који су остварили право финасирања из буџета, а у складу са чланом 103. став 5 Закона о високом образовању у оквиру коначне ранг листе, рангирани су под бројем 1.,3.,4.,5. и 6.

Кандидати рангирани у оквиру одобреног броја буџетских места плаћају школарину у складу са напоменом наведеном текстом Конкурса за упис на студијски програм.

На упис је неопходно доћи лично. Уколико се кандидат не одазове упису, сматраће се да је одустао од уписа на мастер програм.


08. oктобар 2018. 13:20

Обавештење

Прелиминарна ранг листа за упис на прву годину студија за шк.2018/2019.год. на мастер програм Образовне политике у првом уписном року, објављена је на сајту Универзитета у Београду.

Прелиминарна ранг листа се може погледати на следећи начин: bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је изабрати:
Година - "2018"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – "Образовне политике"
Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања.
Жалбе се предају у канц.бр.1 у згради Ректората Универзитета у Београду.

Записник са седнице комисије за пријем студената


16. јул 2018.

Септембарски испитни рок - Рок ће бити организован између 18.09.2018. и 28. 09. 2018.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 10. до 13. септембра 2018. год.

- Испит из предмета Компаративна анализа школских система, код проф. Вере Спасеновић, одржаће се 24.09.2018. у 11 часова, на Филозофском факултету, II спрат,каб.277.
- Испит из предмета Интеркултурално образовање, код проф. Данијеле Петровић, одржаће се 25.09.2018. у 17 часова, на Филозофском факултету, II спрат, сала 208.
- Испит из предмета Истраживачке методе у образовању, код проф. Предрага Теовановића, одржаће се 17.09.2018. у 18 часова, на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, велика сала.


16. јул 2018.

Августовски испитни рок - Рок ће бити организован између 27.08.2018. и 07. 09. 2018.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од17. до 24. јула 2018. год.

- Испит из предмета Компаративна анализа школских система, код проф. Вере Спасеновић, одржаће се 03.09.2018. у 11 часова, на Филозофском факултету, II спрат,каб.277.
- Испит из предмета Интеркултурално образовање, код проф. Данијеле Петровић, одржаће се 28.08.2018. у 17 часова, на Филозофском факултету, I спрат, сала 105.
- Испит из предмета Истраживачке методе у образовању, код проф. Предрага Теовановића, одржаће се 03.09.2018. у 18 часова, на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, велика сала.


27. јун 2018.

Конкурс за упис на мастер академске студије: Образовне политике (студијски програм за добијање заједничке дипломе) за школску 2018/2019. годину

Пријава за упис на мастер академске студије


30. маj 2018.

Јулски испитни рок - Рок ће бити организован између 27.06.2018. и 06. 07. 2018.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 18. до 21. јуна 2018. год.

- Испит из предмета Компаративна анализа школских система, код проф. Вере Спасеновић, одржаће се 02.07.2018. у 11 часова, на Филозофском факултету, II спрат, каб.277.
- Испит из предмета Интеркултурално образовање, код проф. Данијеле Петровић, одржаће се 03.07.2018. у 17 часова, на Филозофском факултету, II спрат, сала 208.
- Испит из предмета Истраживачке методе у образовању, код проф. Предрага Теовановића, одржаће се 25.06.2018. у 18 часова, на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, велика сала.


15. маj 2018.

Јунски испитни рок - Рок ће бити организован између 04. и 15. јуна 2018.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 21. до 27. маја 2018. год.

- Испит из предмета Компаративна анализа школских система, код проф. Вере Спасеновић, одржаће се 11.06.2018. у 11 часова, на Филозофском факултету, II спрат, каб.277.
- Испит из предмета Интеркултурално образовање, код проф. Данијеле Петровић, одржаће се 12.06.2018. у 17 часова, на Филозофском факултету, II спрат, сала 208.
- Испит из предмета Истраживачке методе у образовању, код проф. Предрага Теовановића, одржаће се 11.06.2018. у 18 часова, на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, велика сала.
- Испит из предмета Економија образовања, код проф. Михаила Арандаренка, одржаће се 11.06.2018. у 17 часова, на Економском факултету, сала 603.


14. март 2018.

Априлски испитни рок ће бити одржан у периоду између 26. марта 2018.год. и 5.априла 2018.год., док ће се пријава испита вршити између 15. и 21. марта 2018.год.


02. март 2018.
Додела диплома Додела диплома

У оквиру Студија при Универзитету, у Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду, 27. фебруара 2018.године одржана је свечана додела диплома студентима мултидисциплинарних студијских мастер програма Тероризам, организовани криминал и безбедност, Менаџмент пословних перформанси, Образовне политике, Религија у друштву, култури и европским интеграцијама и Рачунарство у друштвеним наукама. Након уводног обраћања присутнима, студентима су дипломе о завршеном другом нивоу студија уручили проф. др Живослав Тешић, проректор за науку, иновације и трансфер технологије, као и руководиоци студијских програма проф. др Драган Симеуновић, проф. др Наташа Петровић, проф. др Раде Кисић и проф. др Владан Девеџић.


25. децембар 2017.

Јануарско-фебруарски испитни рок биће организован између 29.01.2018. год. до 10.02.2018. год., док ће се пријава испита вршити од 15. до 21. јануара 2018. год.


27. oктобар 2017.

Oбавештење

У оквиру трећег уписног рока на мастер академски програм Образовне политике, конкурсна документација се подноси од петка 27. октобра 2017.год. до среде 2. новембра 2017.год. до 12 часова.

Више детаља о условима уписа и конкурсној документацији могу се пронаћи у тексту конкурса.

Пријава за упис на мастер академске студије


16. oктобар 2017.

Oбавештење

У среду, 18. октобра 2017.год. у 16 часова у учионици у поткровљу у згради Ректората Универзитета у Београду, одржаће се први сусрет са студентима уписаним на студијски програм Образовне политике.
Циљ сусрета је упознавање, представљање мастер програма и договор о даљем раду.


10. oктобар 2017.

Oбавештење о условима уписа за школску 2017/2018. годину

Одлука о условима уписа за школску 2017/2018. годину

Образац за пријављивање обавезних и изборних предмета у академској 2017/2018. години

Упис у школску 2017/2018. годину за студенте уписане на мастер академске студије Образовне политике (60 ЕСПБ)


06. oктобар 2017.

Коначнa ранг листa за упис на мастер aкадемске студије Образовне политике у првом уписном року за школску 2017/2018. годину

Ранг листу можете погледати на адреси www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php
Потребно је да изаберете:
Година - "2017"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм - "Образовне политике“

Упис на студијски програм

Упис на мастер академске студије Образовне политике обавиће се у среду, 11. октобра 2017. године између 13 и 15 часова у сали 8, у згради Ректората Универзитета у Београду.

Приликом уписа потребно је доставити:

- оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању (уколико оверене фотокопије нису приложене приликом пријаве на конкурс)
- oригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
- две фотографије формата 4,5x3,5
- образац за избор предмета (обезбеђује Универзитет)
- индекс (обезбеђује Универзитет)
- уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 411 у износу од 24.500,00 рсд
- уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307
- попуњен електронски ШВ-20 Образац
Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис. За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку: sv20.ac.rs/obrazac.jsf
Након попуњавања обрасца, PDF верзија попуњеног обрасца биће послата на унету мејл адресу. Приликом доласка на упис је потребно доставити идентификациони број који се налази при дну прве странице електронског ШВ-20 обрасца. Попуњавање обрасца је прописано Законом о високом образовању и Законом о статистици.

Распоред уплата рата школарине за школску 2017/18. годину

I рата – код уписа (24.500 дин)
II рата - до 01. фебруара 2018. год. (24.500 дин)
III рата - до 01. јуна 2018. год. (24.500 дин)
IV рата – до 03. септембра 2018. год. (24.500 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број 411
Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр.5


04. oктобар 2017.

Oбавештење

Прелиминарна ранг листа за упис на прву годину студија за шк.2017/2018.год. на мастер програм Образовне политике у првом уписном року , објављена је на сајту Универзитета у Београду.

Прелиминарна ранг листа се може погледати на следећи начин: bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је изабрати:
Година - "2017"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – "Образовне политике"

Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања.
Жалбе се предају у канц.бр.1 у згради Ректората Универзитета у Београду.


12. јул 2017.

Септембарски испитни рок - Рок ће бити организован између 18. и 28. септембра 2017.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 08. до 13. септембра 2017. год.


12. јул 2017.

Августовски испитни рок - Рок ће бити организован између 28.августа 2017.год. и 06. септембра 2017.год., док ће се пријава испита вршити у периоду од 11. до 18. јула 2017. год.


Архива - 2016/17.

Архива - 2015/16.

Архива - 2014/15.