Образовне политике

Студијски програм мастер академских студија Образовне политике креиран је као студијски програм за стицање заједничке дипломе Универзитета у Београду и Универзитета у Крагујевцу.

Улога студијског програма је да обезбеди компетентно учествовање стручњака из области образовних политика у развоју, реализацији и праћењу образовних политика на различитим нивоима образовања као и креирању будуће реформске политике у области образовања. Полазници студијског програма ће се бити оспособљени за методолошки утемељену анализу и евалуацију националних и европских образовних политика, разумевање и критичку анализу ширег друштвеног и политичког контекста образовања у контексту реформи образовног система, као и разумевање улоге и надлежности различитих актера у креирању и спровођењу образовних политика. Такође, они ће стећи знања неопходна за анализирање кључних елемената везаних за управљање и финансирање образовања, обезбеђење праведности и ефикасности образовања, као дела образовних политика, и спровођење истраживања мањег обима у области образовања и образовних политика.

Студијски програм мастер академских студија „Образовне политике“ је заједнички програм два државна универзитета из Србије, Универзитета у Београду и Универзитета у Крагујевцу, који је припремљен у сарадњи са Универзитетом у Новом Саду, Универзитетом Црне Горе, Универзитетом у Љубљани (Словенија), Универзитетом Архус (Копенхаген, Данска), Католичким универзитетом у Левену (Белгија), Министарством просвете и науке Републике Србије, Покрајинским секретаријатом за образовање АП Војводине, Министарством просвјете и спорта Републике Црне Горе и Центром за образовне политике из Београда. Овај студијски програм је резултат рада на TEMPUS пројекту Education Policy Study Programme in Serbia and Montenegro (E.P.S.P.), Tempus Project No.: 159074-TEMPUS-1-2009-1-RS-TEMPUS-JPCR (EPSP), чији је носилац Универзитет у Београду, а остали Универзитети су партнерске институције.

Усклађеност студијског програма са добром праксом у европским установама обезбедили су својим учешћем партнерски универзитети из Белгије, Данске и Словеније.

Студијски програм мастер академских студија Образовне политике траје два семестра и омогућује студентима да током једне године стекну 60 ЕСПБ бодова.

Академски назив који се стиче савладавањем студијског програма јесте мастер образовних политика (очекује се потврда Комисије за акредитацију и контролу квалитета).

Листа ангажованих наставника за школску 2019/20. годину са терминима консултација

Чланови Програмског савета мастер академских студија Образовне политике.

Сврха, циљеви и исходи студијског програма мастер академских студија Образовне политике.

Циљна група за упис на студијски програм мастер академских студија Образовне политике.

Распоред предмета по семестрима на студијском програму мастер академских студија Образовне политике.

Спецификација предмета студијског програма мастер академских студија Образовне политике.

Председник Програмског савета: проф. др Вера Спасеновић
Tелефон: 011 2639-119
Електронска пошта: vspaseno@f.bg.ac.rs

Упутство за пријављивање на студентски налог

Распоред уплата рата школарине за школску 2021/2022. годину


28. октобар 2021. у 9.00 часова

Обавештење

Прелиминарна ранг листа (други уписни рок) за школску 2021/2022. годину.

Жалбе на прелиминарну ранг листу подносе се у канцеларију бр. 1 у згради Ректората Универзитета у Београду до петка 29. октобра до 12 часова.


15. октобар 2021.

Конкурс за упис у другом уписном року за школску 2021/2022. годину

Пријава за упис


8. октобар 2021.

Коначнa ранг листa за упис у првом уписном року за школску 2021/2022. годину

Ранг листa се може погледати на адреси www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php
Потребно је да изабрати:
Година - "2021"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “Универзитет у Београду“
Студијски програм – “Образовне политике“
Кандидати са рангом 1, 2, 3. и 4. уписују програм у статусу студента који се финансира из буџета.
Упис на студијски програм ће се обавити у понедељак 11. октобра 2021. године између 13.00 и 14.00 часова у Учионици у поткровљу, у згради Ректората Универзитета у Београду.
Приликом уписа потребно је доставити:
- оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању и уверeња о положеним испитима, уколико оверене фотокопије нису приложене приликом пријаве на конкурс
Кандидат коме није издата диплома, приликом уписа подноси уверење о дипломирању са уверењем о положеним испитима, с тим да, најкасније у року од годину дана достави Универзитету диплому и додатак дипломи о завршеном претходном степену студија.
- oригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених достављају само кандидати који нису рођени на територији Републике Србије
- две фотографије формата 4,5x3,5
- образац за избор предмета (обезбеђује Универзитет).
- индекс (обезбеђује Универзитет)
- уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307
- попуњен електронски ШВ-20 Образац

Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис.
За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку: https://sv20.ac.rs/obrazac.jsf
Попуњавање обрасца је прописано Законом о високом образовању и Законом о статистици. Одштампан и попуњен образац се предаје при упису.
Уколико се кандидат не одазове упису, сматра се да је одустао од уписа на мастер програм.
При одржавању уписа неопходно је поштовати све предложене мере у условима проглашене пандемије Ковид 19.

Распоред предмета


6. октобар 2021.

Обавештење

Прелиминарна ранг листа (први уписни рок) за школску 2021/2022. годину.

Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања.

Жалбе се предају у канцеларију бр.1 у згради Ректората Универзитета у Београду.


15. јул 2021.

Септембарски испитни рок ће бити организован између 17. и 29. септембра 2021. године, док ће се пријава испита вршити између 8. и 13. септембра 2021. године


15. јул 2021.

Авугустовски испитни рок ће бити организован између 23. августа и 5. септембра 2021. године, док ће се пријава испита вршити између 16. и 31. јула 2021. године


19. јун 2021.

Конкурс за упис за школску 2021/2022. годину

Пријава за упис


6. мај 2021.

Јулски испитни рок ће бити организован између 28. јуна и 11. јула 2021. године, док ће се пријава испита вршити између 17. и 23. јуна 2021. године

- Испит из предмета Интеркултурално образовање код проф. др Данијеле Петровић биће одржан 15. јула 2021. године са почетком од 10 часова на Филозофском факултету, кабинет 208, други спрат.
- Испит из предмета Компаративна анализа школских система код. проф. др Вере Спасеновић одржаће се 2. јула 2021. године. Радови се шаљу електронски.
- Испит из предмета Социологија школе и Истраживање у високом образовању код проф. др Исидоре Јарић и проф. Мирка Филиповића одржаће се 28. јуна 2021. године у 13 часова, кабинет 363, трећи спрат, Филозофски факултет.
- Испити из предмета Образовање и социјалне неједнакости и Образовање и културни идентитет, код проф. Весне Трифуновић биће одржани 3. јула 2021. године у 12 часова у згради Ректората Универзитета у Београду, Учионица у поткровљу.


6. мај 2021.

Јунски испитни рок ће бити организован између 1. и 13. јуна 2021. године, док ће се пријава испита вршити између 17. и 23. маја 2021. године

- Испит из предмета Интеркултурално образовање код проф. др Данијеле Петровић биће одржан 14. јуна 2021. године са почетком од 18 часова на Филозофском факултету, кабинет 103, први спрат.
- Испит из предмета Компаративна анализа школских система код. проф. др Вере Спасеновић одржаће се 9. јуна 2021. године. Радови се шаљу електронски.
- Испит из предмета Родне перспективе у образовним политикама код. проф. др Вере Радовић одржаће се 9. јуна 2021. године.
- Испит из предмета Социологија школе и Истраживање у високом образовању код проф. др Исидоре Јарић и проф. Мирка Филиповића одржаће се 8. јуна 2021. године у 11 часова, кабинет 363, трећи спрат, Филозофски факултет.


25. март 2021.

Априлски испитни рок ће бити организован између 1. и 16. априла 2021. године, док ће се пријава испита вршити до 29. марта 2021. године

- Испит из предмета Истраживачке методе у образовању код доц. др Предрага Теовановића биће одржан 5. априла 2021. године са почетком од 18 часова на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију.
- Испит из предмета Компаративна анализа школских система код. проф. др Вере Спасеновић одржаће се 9. априла 2021. године.
- За испите из предмета Лидерство у образовању и школски менаџмент и Стварање образовних политика код проф. др Јелене Теодоровић рок за предају радова у електронској форми је до 16. априла 2021. године.


21. јануар 2021.

Фебруарски испитни рок ће бити организован између 1. и 13. фебруара 2021.године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 22. до 28. јануара 2021. године


24. новембар 2020.

Обавештење

Одлука о условима уписа у школску 2020/21. годину

Упис у наредну годину студија

Распоред предмета

Образац за пријављивање обавезних и изборних предмета


3. новембар 2020.

Конкурс за упис у трећем уписном року за школску 2020/2021. годину

Пријава за упис


16. октобар 2020.

Коначнa ранг листa за упис на мастер aкадемске студије Образовне политике у првом уписном року за школску 2020/2021. годину

Ранг листу можете погледати на адреси http://www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php
Потребно је да изаберете:
Година - "2020"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – “Образовне политике“

Кандидати са рангом 1, 2, 3. и 4. остварују право на буџетско место.

Упис на студијски програм

Упис на мастер академске студије Образовне политике обавиће се у понедељак, 19. октобра 2020. године између 14,00 и 15,00 часова у Учионици у поткровљу, у згради Ректората Универзитета у Београду, Студентски трг бр. 1.

Приликом уписа потребно је доставити:

- оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању и уверeња о положеним испитима (уколико оверене фотокопије нису приложене приликом пријаве на конкурс)
- oригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених достављају само кандидати који нису рођени на територији Републике Србије
- две фотографије формата 4,5x3,5
- образац за избор предмета (обезбеђује Универзитет)
- индекс (обезбеђује Универзитет)
- уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 411 у износу од 24.500,00 рсд
- уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307
- попуњен електронски ШВ-20 Образац

Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис.

За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку: https://sv20.ac.rs/obrazac.jsf

Попуњавање обрасца је прописано Законом о високом образовању и Законом о статистици.Одштампан и попуњен образац се предаје при упису.

Распоред уплата рата школарине за школску 2020/21. годину

I рата – при упису (24.500 дин)
II рата - до 1. фебруара 2021. год. (24.500 дин)
III рата - до 1. априла 2021. год. (24.500 дин)
IV рата – до 1. јула 2021. год. (24.500 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број 411
Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр.5

На упис је неопходно доћи лично. Уколико се кандидат не одазове упису, сматра се да је одустао од уписа на мастер програм.

Oбразац за пријављивање обавезних и изборних предмета

Распоред предмета


14. октобар 2020. 16:00

Обавештење

Прелиминарна ранг листа (први уписни рок) за школску 2020/2021. годину.

Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања.

Жалбе се предају у канцеларију бр.1 у згради Ректората Универзитета у Београду.


22. јул 2020.

Септембарски испитни рок ће бити организован између 14. и 29. септембра 2020. године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 7. до 11. септембра 2020. године

- Испити из предмета Миграције и одрживи развој и Увод у студије миграција одржаће се код проф. Мирјане Бобић 21. септембра 2020.године у 13 часова у сали 16 у згради Ректората Универзитета у Београду.
- Ради полагања испита на којима је испитивач проф. др Драган Симић, Кризе, сукоби и миграције у свету, Безбедност Србије и миграције и Правни, политички аспекти миграција потребно је обратити се Драгану Живојиновићу ради договора око детаља полагања.
- Ради договора око полагања испита из предмета Истраживање миграција потребно је маилом обратити се професору Слободану Цвејићу.
- Термин полагања испита из предмета Социјални изазови миграција је 28. септембрар 2020. године. Ради договора о осталим детаљима полагаља потребно је обратити се предметним наставницима.
- Испит из предмета Социјална администрација, цивилни сектор и миграције, код проф. др Наталије Перишић одржаће се 29. септембра 2020. године у 10 часова на Факултету политичких наука.
- Термин полагања испита из предмета Европске социјалне политике и миграције, код проф. др Ане Чекеревац је 15. септембар 2020.године у 10 часова на Факултету политичких наука.


22. јул 2020.

Августовски испитни рок ће бити организован између 24. августа и 6. септембра 2020. године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 22. до 29. јула 2020. године

- Испити из предмета Миграције и одрживи развој и Увод у студије миграција одржаће се код проф. Мирјане Бобић 24. августа 2020.године у 13 часова у сали 16 у згради Ректората Универзитета у Београду.
- Ради полагања испита на којима је испитивач проф. др Драган Симић, Кризе, сукоби и миграције у свету, Безбедност Србије и миграције и Правни, политички аспекти миграција потребно је обратити се Драгану Живојиновићу ради договора око детаља полагања.
- Ради договора око полагања испита из предмета Истраживање миграција потребно је маилом обратити се професору Слободану Цвејићу.
- Термин полагања испита из предмета Социјални изазови миграција је 06. септембра 2020. године. Ради договора о осталим детаљима полагаља потребно је обратити се предметним наставницима.
- Испит из предмета Социјална администрација, цивилни сектор и миграције, код проф. др Наталије Перишић одржаће се 25. августа 2020. године у 10 часова на Факултету политичких наука.
- Термин полагања испита из предмета Европске социјалне политике и миграције, код проф. др Ане Чекеревац је 26. август 2020. године у 10 часова на Факултету политичких наука.


10. јул 2020.

Конкурс за упис за школску 2020/2021. годину

Пријава за упис


Архива - 2019/20.

Архива - 2018/19.

Архива - 2017/18.

Архива - 2016/17.

Архива - 2015/16.

Архива - 2014/15.