Савет Универзитета Сенат Универзитета Већа групација факултета Веће института Веће за студије при Универзитету Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне студије Већа научних области Одбор за статутарна питања Одбор за професионалну етику Одбор за обезбеђење и унапређење квалитета Комисија за вредновање страних студијских програма и признавање страних високошколских исправа Комисија за универзитетска признања Универзитетски омбудсман

Веће института

Веће института чине директори и по један представник института у саставу Универзитета у Београду, као и по један представник Већа групација Универзитета. Мандат чланова Већа института траје три године. Надлежности Сената су уређене Статутом.