Савет Универзитета Сенат Универзитета Већа групација факултета Веће института Веће за студије при Универзитету Веће за интердисциплинарне,
мултидисциплинарне и
трансдисциплинарне студије
Већа научних области Одбор за статутарна питања Одбор за професионалну етику Етички одбор Одбор за обезбеђење и
унапређење квалитета
Комисија за вредновање страних
студијских програма и признавање
страних високошколских исправа
Комисија за
универзитетска признања
Универзитетски омбудсман

Већа научних области

На Универзитету се образују већа научних, односно уметничких области за једну или више сродних научних, односно уметничких области. Сенат доноси општи акт којим се ближе уређују састав већа научних области, као и начин избора и број чланова.

Веће научне области чине представници Универзитета, факултета и института, из реда редовних професора, односно научних саветника, а председника и заменика председника именује ректор, на предлог већа научне области, из реда чланова Већа.

Надлежност Већа научне области везује се за научне области, независно од факултета на којем се изводи студијски програм.

Веће научне области доноси одлуку о избору наставника у звања доцента и ванредног професора, за избор у звање редовног професора даје мишљење Сенату и предлаже ближе критеријуме за избор у звања; даје сагласност на предлог теме докторске дисертације и на реферат о урађеној на факултетима; бави се и другим питањима у складу са законом и Статутом.