Савет Универзитета Сенат Универзитета Већа групација факултета Веће института Веће за студије при Универзитету Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне студије Већа научних области Одбор за статутарна питања Одбор за професионалну етику Етички одбор Одбор за обезбеђење и унапређење квалитета Комисија за вредновање страних студијских програма и признавање страних високошколских исправа Комисија за универзитетска признања Универзитетски омбудсман

Комисија за универзитетска признања

Универзитет може, као признање, доделити почасни докторат и повељу.
Почасни докторат Универзитет може доделити домаћем или страном држављанину који је својим делима значајно унапредио научну мисао, односно који је нарочито заслужан за напредак науке, технике, технологије, културе и уметности.
Повељу Универзитет може доделити домаћем или страном држављанину, као и организацији, за посебан допринос развоју Универзитета и унапређењу његовог рада.

Комисија за универзитетска признања разматра иницијативу и подноси Сенату односно Савету образложени предлог за доделу почасног доктората односно одговарајуће повеље Универзитета.

Комисија се састоји од седам чланова. Шест чланова именује Сенат из реда редовних професора, истакнутих чланова академске заједнице, а председник Комисије је проректор за науку.