Савет Универзитета Сенат Универзитета Већа групација факултета Веће института Веће за студије при Универзитету Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне студије Већа научних области Одбор за статутарна питања Одбор за професионалну етику Одбор за обезбеђење и унапређење квалитета Комисија за вредновање страних студијских програма и признавање страних високошколских исправа Комисија за универзитетска признања Универзитетски омбудсман

Одбор за статутарна питања

Одбор за статутарна питања је стручно и саветодавно тело Сената, Савета и ректора. Одбор за статутарна питања има председника и три члана, које именује Сенат из реда наставника, по једног члана из реда наставника, кога именује одговарајуће Веће групације, једног члана кога именује Веће института и једног члана из реда студената, кога именује Студентски парламент Универзитета.

Одбор прати примену Статута и осталих општих аката Универзитета; обавештава ректора, Сенат и Савет о случајевима непридржавања Статута, даје мишљење у припреми општих аката Универзитета и чланица, даје мишљење и разматра усаглашеност статута високошколских јединица у саставу Универзитета са Статутом Универзитета, обавља и друге послове у складу са Статутом.

Списак чланова Одбора за статутарна питања.