Савет Универзитета Сенат Универзитета Већа групација факултета Веће института Веће за студије при Универзитету Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне студије Већа научних области Одбор за статутарна питања Одбор за професионалну етику Одбор за обезбеђење и унапређење квалитета Комисија за вредновање страних студијских програма и признавање страних високошколских исправа Комисија за универзитетска признања Универзитетски омбудсман

Комисија за вредновање страних студијских програма и признавање страних високошколских исправа

Комисија за вредновање страних студијских програма и признавање страних високошколских исправа је стручни орган Универзитета који одлучује о вредновању и признавању, у складу са одредбама Правилника.

Поступак вредновања страних студијских програма обавља се путем утврђивања чињеница и стручне процене студијског програма, и претходи поступку признавања стране високошколске исправе.

На основу предлога одлуке о признавању, као и испуњењу прописаних критеријума Комисија доноси одлуку о признавању стране високошколске исправе.

Комисија има девет чланова од којих осам именује ректор на предлог већа групација факултета а председника Комисије из редова проректора Универзитета.