Савет Универзитета Сенат Универзитета Већа групација факултета Веће института Веће за студије при Универзитету Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне студије Већа научних области Одбор за статутарна питања Одбор за професионалну етику Одбор за обезбеђење и унапређење квалитета Комисија за вредновање страних студијских програма и признавање страних високошколских исправа Комисија за универзитетска признања Универзитетски омбудсман

Веће за студије при Универзитету

Веће за студије при Универзитету чине представници већа групација, Већа института, програмских савета студија и један проректор који је уједно и његов председник.

Сенат образује програмски савет за сваки мултидисциплинарни студијски програм на Универзитету.

Мандат чланова Већа за студије при Универзитету траје три године.