Савет Универзитета Сенат Универзитета Већа групација факултета Веће института Веће за студије при Универзитету Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне студије Већа научних области Одбор за статутарна питања Одбор за професионалну етику Одбор за обезбеђење и унапређење квалитета Комисија за вредновање страних студијских програма и признавање страних високошколских исправа Комисија за универзитетска признања Универзитетски омбудсман

Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне студије

Веће за ИМТ студије чине:

  • по четири члана које именују већа групације;
  • четири представника које именује Веће института;
  • проректор за студије и проректор за науку.

Проректор надлежан за студије, прeдседава Већем.

Веће за ИМТ студије:

  • утврђује предлог Сенату студијског програма студија при Универзитету и студијског програма акредитованог у ИМТ пољу;
  • даје сагласност на одлуку о прихватању теме докторске дисертације и одређивању ментора за студијске програме који су акредитовани у ИМТ пољу;
  • даје сагласност на реферат о урађеној докторској дисертацији за студијске програме који су акредитовани у ИМТ пољу;
  • подстиче и даје мишљење о покретању интердисциплинарних истраживачких пројеката.