Наука

Nauka

Научноистраживачка делатност је препозната као главни чинилац и покретач привредног и укупног друштвеног развоја Републике Србије. Универзитет у Београду је установа са најдужом и најблиставијом традицијом научног рада у Србији, а наставници, истраживачи и сарадници Универзитета у Београду чине највећи део научног потенцијала земље. Истраживачи са нашег универзитета руководе значајним бројем међународних и домаћих пројеката у области основних, примењених и развојних истраживања или учествују у њиховој реализацији. На факултетима и институтима Универзитета у Београду обезбеђени су простор и опрема неопходни за квалитетно извођење свих облика научноистраживачке делатности. Резултат интензивне активности на оспособљавању кадра за научноистраживачки рад јесте знатан број докторских дисертација, које млађи истраживачи одбране на Универзитету у Београду.