Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Универзитет > Чланице > Центри > Центар за обезбеђење квалитета

Центар за обезбеђење квалитета

Телефон 1:011 3207 437

Е-адреса:czok@rect.bg.ac.rs

Адреса:Студентски трг 1, Београд

Директор:Ана Јаковљевић

COK Центар за обезбеђење квалитета је организациона јединица Универзитета у Београду основана ради обезбеђивања система осигурања квалитета на Универзитету и факултетима у његовом саставу, без својства правног лица, који заједно са Одбором за обезбеђење и унапређење квалитета чини јединствен институционални систем обезбеђења квалитета високог образовања на Универзитету.

Делатности

 • развијање поступака за спровођење јединственог система обезбеђења и унапређења квалитета на Универзитету и факултета у његовом саставу;
 • израда нормативних и других аката из области обезбеђења квалитета, и праћење домаћих и међународних прописа ради усклађивања аката Универзитета са међународно прихваћеним документима у области високог образовања;
 • саветодавна подршка органима Универзитета и факултета у организацији и спровођењу самовредновања и припреме за акредитацију;
 • сарадња са домаћим и међународним институцијама, телима и организацијама од значаја за област обезбеђења квалитета и за примену и праћење Болоњског процеса,
 • укључивање у домаће и међународне пројекте високог образовања, ради размене искуства, мишљења и унапређења стручног рада Центра;
 • припрема анализа, извештаја и других материјала из надлежности Центра,
 • административно-технички послови
 • формирање и ажурирање базе података по областима обезбеђења квалитета према Стандардима квалитета Националног савета за високо образовање,
 • прикупљање и статистичка обрада података од значаја за праћење, контролу, обезбеђење и развој високог образовања у областима и мерама за обезбеђење квалитета, дефинисаним актима Универзитета,
 • обезбеђивање јавности података из делатности Центра
 • евидентирање и старање о материјалима и документима Центра
 • и други послови из области обезбеђењења и контроле квалитета, у складу са Законом о високом образовању и подзаконским актима, и општим актима Универзитета.

Материјали за самоевалуацију