Horizon 2020

Horizont 2020 (Horizon 2020) - okvirni program za istraživanje i inovacije je novi, integrisani sistem finansiranja koji obuhvata sve programe za istraživanja i inovacije koji su bili finansirani kroz okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj, program CIP i preko Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju.

Horizont 2020 ima za cilj da se, u odnosu na FP7, intenzivnije fokusira na inovacije i aktivnosti bliske trištu. Evropski istraživački savet će dobiti više sredstava, a takođe će se više pažnje posvetiti područjima sa manje razvijenom naučnom infrastrukturom i malim i srednjim preduzećima.  Horizont 2020 čine tri glavne teme: Izvrsnost u nauci (Excellence in Science), Vođstvo u industriji (Industrial Leadership) i Društveni izazovi (Social Challenges).

Objavljivanje u otvorenom pristupu će biti obavezno za sve radove koji se finansiraju kroz Horizont 2020, u cilju promovisanja razmene i saradnje među istraživačima i kako bi se generisao veći povraćaj javnih investicija.

Više informacija o programu Horizont 2020 može se naći na zvaničnoj prezentaciji programa: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en, kao i na zvaničnom portalu programa za Srbiju: http://www.horizont2020.rs/.

U skladu sa željom Univerziteta u Beogradu da svojim članicama i celokupnoj naučnoistraživačkoj zajednici pomogne da na jednostavniji način dođu do informacija o okvirnom programu EU za istraživanje i inovacije "Horizont 2020", Računarski centar Univerziteta u Beogradu pokrenuo je sajt sa relevantim informacijama o ovom programu: http://h2020.rcub.bg.ac.rs/

Univerzitet u Beogradu poziva istraživače zaposlene na njegovim članicama da se prijave na učesnički portal "Istraživanja i inovacije" Evropske komisije (https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_en) kako bi mogli da prate aktivnosti vezane za program Horizont 2020.

Aktuelni projekti u kojima učestvuje Univerzitet u Beogradu

Pregled H2020 projekata u kojima učestvuju članice Univerziteta u Beogradu

GÉANT 4

GÉANT 4 projekat je nastavak prethodnih GÉANT projekata, ali ovaj put kroz program Horizon 2020. Ovim projektom je nastavljena realizacija veze ka GÉANT mreži i ostatku Interneta, te razvoj i implementacija različitih usluga koje nudi konzorcijum.

Vizija GÉANT projekta je da svim naučnicima i akademskim korisnicima u Evropi obezbedi jednak pristup mreži, infrastrukturama za istraživače i dostupnim e-infrastrukturnim resursima. GÉANT projekat je osnov za evropske e-infrastrukture, jer se kroz njega ostvaruje pan-evropska GÉANT mreža koja omogućava vrhunska dostignuća u nauci, istraživanju i obrazovanju. Kroz servise konektivnosti, saradnje i digitalnih identiteta, GÉANT zajedno sa naučno istraživačkim i obrazovnim mrežama koje su partneri u projektu, obezbeđuje visoko dostupnu konektivnost i pristup raznim računarskim i aplikativnim resursima.

FATIGUE

Cilj FATIGUE projekta je razvijanje empirijskih i teoretskih objašnjenja posledica opadanja liberalizma i uspona autoritarizma u postkomunističkoj Evropi a koji je u vezi sa konceptom zamora odložene transformacije. Projekat pokušava da odgovori na neka od sledećih pitanja:

Pod kojim će društvenim, ekonomskim i političkim okolnostima neliberalni diskursi dobiti podršku?

Kako neliberalni politički akteri svoje poglede na svet čine hegemonističkim? Koji društveni, politički i ekonomski uslovi omogućavaju da takav hegemonistički pogled na svet dominira političkim diskursom?

Koji su pravni lekovi za trenuto opadanje liberalizma? Kakvu ulogu igra obrazovanje u osvešćivanju društva o opasnostima deničarskih ideja?

ni4os

Misija i vizija NI4OS-Europe projekta je u glavnom doprinosu EOSC portfoliju (European Open Science Cloud service portfolio), uz obavezu upravljanja EOSC i osiguranju inkluzivnosti na evropskom nivou. Cilj projekta je podržavanje razvoja i uključivanje nacionalnih Open Science Cloud inicijativa 15 članica i pridruženih zemalja u opštu shemu upravljanja EOSC; širenje EOSC i FAIR principa i obuka o njima u akademskoj zajednici;

Opšti pristup je da se nacionalni pejzažni okvir otvorene nauke u svim zemljama preslikava, analizira i sistematizuje tako da se olakša stvaranje nacionalnih OSC inicijativa za podršku celokupnom upravljanju EOSC i uključivanje svih zainteresovanih strana.

TARGET

TARGET projekat će doprineti unapređenju rodne ravnopravnosti u istraživanju i inovacijama podržavajući refleksivnu politiku rodne ravnopravnosti u sedam ustanova koje inoviraju programe rodne ravnopravnosti u području Mediterana uključujući istraživačke organizacije, kao i organizacije za finansiranje istraživanja i mrežu univerziteta.

TARGET pristup nadilazi formalno usvojene politike rodne ravnopravnosti naglašavanjem iterativnog i refleksivnog procesa ka ravnopravnosti na instituciolanom nivou kao i uspostavljanju prakse za rodnu ravnopravnost unutar institucije: stvarna promena je rezultat povećanja institucionalne spremnosti i sposobnosti da na održiv način identifikuje, promisli i adresira rodnu predrasudu. Polazna tačka je plan ili strategija rodne ravnopravnosti u svakoj od institucija koji će se osmisliti, implementirati, nadgledati, samoevaluirati i oceniti tokom trajanja projekta TARGET.

OpenAIRE

Računarski centar Univerziteta u Beogradu (RCUB) učestvuje u OpenAire Advanced projektu u okviru evropskog Horizont 2020 programa. Cilj projekta je realizacija koncepta otvorenog pristupa (Open Access, OA) rezultatima svih projekata koji se finansiraju kroz programsku liniju Horizont 2020. Otvoreni pristup naučnim informacijama je publicistički model u opštem naučnom i nacionalnom interesu. Krajnji cilj je da otvoreni pristup postane dominantan izdavački model. Radi se o režimu publikovanja u kome se besplatno svim korisnicima interneta obezbeđuje neposredan i trajan pristup naučnim sadržajima u digitalnom obliku, prvenstveno člancima objavljenim u recenziranim naučnim časopisima. U tom smislu, Evropska komisija insistira da svi sadržaji koji budu publikovani kao rezultat projekata finansiranih u okviru programa Horizont 2020 moraju biti ponuđeni u režimu otvorenog pristupa.

U okviru OpenAire projekta biće razvijen i jedinstveni repozitorijum kojim će biti obuhvaćeni repozitorijumi institucija učesnica. U projektu učestvuje 50 institucija iz 34 zemlje, a vremenski okvir realizacije pokriva period do kraja 2021. godine.

HORIZON 2020 info dan 1

Evropska komisija je objavila prvi poziv za podnošenje predloga projekata u okviru programa EU za podršku istraživanjima i inovacijama "Horizont 2020". Zbog toga je Univerzitet u Beogradu, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 22. januara 2014. godine organizovao HORIZON 2020 info dan 1, koji je održan u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu i kojem je prisustvovao veliki broj nastavnika, saradnika i istraživača zainteresovanih za mogućnosti učestvovanja u projektima u okviru programa "Horizont 2020".


Horizon 2020 info dan 1na Univerzitetu u Beogradu

Program HORIZON 2020 info dana 1

Imajući u vidu veliko interesovanje akademske javnosti za ovaj događaj, Računarski centar Univerziteta u Beogradu je obezbedio snimanje i živi prenos info dana, te je pripremio video-snimke ovog događaja.

Prezentacije izlaganja na HORIZON 2020 info danu 1 možete preuzeti ovde:

  1. Opšte informacije o Horizontu 2020 – prvi deo (struktura, pravila i procedure učešća, pozivi za prijavu projekata), Željka Dukić
  2. Opšte informacije o Horizontu 2020 – drugi deo (finansije, izveštavanje, kontrola i revizija projekata, evaluacija, dokumenta i informacije)
  3. Marija Sklodovska Kiri akcije u okviru programa Horizont 2020, Nada Milošević
  4. Uloga Centra za transfer tehnologije UB u programu Horizont 2020, dr Nedeljko Milosavljević
  5. Charter & Code – standardi Evropske komisije u vezi sa razvojem karijere istraživača u okviru Horizont 2020 programa, dr Milan Zdravković